Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Kvalitātes un risku vadība

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 21.08.2023.

Valsts kases kvalitātes un risku vadības pamatprincipi:

Valsts kase savā darbībā ievēro kvalitātes vadības principus, kas nodrošina Valsts kase stabilu iestādes darbību un ilgtspējīgu attīstību, sniegto pakalpojumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ieinteresēto pušu vajadzībām un sabiedrības interesēm. Ieviestā kvalitātes vadības sistēma balstās uz darbinieku profesionalitāti, kompetenci, precīzu amata pienākumu izpildi, informētību par pieņemtajiem lēmumiem un līdzdalību attīstības uzdevumos.

Valsts kase, īstenojot attīstības uzdevumus, ievēro projektu vadības principus, sekmējot attīstības prioritāšu noteikšanu, nepieciešamo resursu plānošanu, projektu ieviešanu un izpildes uzraudzību.

Valsts kases mērķu sasniegšanu un izsvērtu lēmumu pieņemšanu veicina integrētā risku vadība, apzinot nelabvēlīgu notikumu iespējamību un ietekmi, samazinot riskus līdz pieņemamam līmenim un ļaujot izmantot potenciālās iespējas.

 

Valsts kases kvalitātes vadības un informācijas drošības pārvaldības sistēmas atbilstība starptautiski noteiktām prasībām

Valsts kasē ir ieviesta un sertificēta integrētā vadības sistēma. Sertificētas ir visas Valsts kases pamatdarbības jomas: Valsts budžeta izpilde; Valsts parāda un naudas līdzekļu vadība; Valsts aizdevumu un galvojumu vadība; Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības sertifikācijas iestādes funkciju realizācija; Grāmatvedības uzskaites pakalpojums. 

Valsts kases kvalitātes politika ir – droša un efektīva valsts finanšu pārvaldība sabiedrības interesēs, kas sakrīt ar Valsts kases darbības stratēģijā noteikto virsmērķi.

2021.gada februārī Valsts kasē noritēja Valsts kases integrētās vadības sistēmas pārsertifikācijas audits, ko veica akreditēta sertifikācijas institūcija SIA “BM Certification”.  

Valsts kases kvalitātes vadības un informācijas drošības pārvaldības sistēmas novērtētas un atzītas par atbilstošām starptautisko standartu ISO 27001:2013 un ISO 9001:2015 prasībām. Valsts kases kvalitātes vadības un informācijas drošības pārvaldības sistēmas auditētas vienotas integrētās vadības sistēmas ietvaros, un atzinīgi novērtēta to integritāte un labā pārvaldība.

Apliecinot integrētās vadības sistēmas atbilstību abu standartu prasībām, auditori secināja, ka Valsts kase pārrauga ārējo un iekšējo faktoru ietekmi, vada riskus un veic iekšējos auditus, kā arī darbiniekiem ir laba izpratne par noteiktajām prasībām un savu pienesumu kvalitātes un informācijas drošības nodrošināšanā. Auditori atzina, ka tādi procesi, kā stratēģiskā plānošana, lietotāju tiesību pārvaldība un jaunu pakalpojumu izstrāde atbilst labākajai praksei. Auditori īpaši uzsvēra, ka Valsts kases iekšējā darba vide ir darbiniekus motivējoša un iesaistoša, kā arī uzteica Valsts kases organizācijas kultūru.

Faili lejupielādei