Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Prasību uzskaite

Izveidots : 28.06.2017. Atjaunots: 26.09.2017.

16.01.2017.

Saņemtais jautājums:

Dzimtsarakstu nodaļa sniedz maksas pakalpojumus, un atsevišķām iedzīvotāju kategorijām, pamatojoties uz novada domes lēmumu, ir piešķirti atvieglojumi. Dzimtsarakstu nodaļai šīs atvieglojumu summas ir nepieciešams arī uzskaitīt grāmatvedības uzskaitē. Mēs izrakstot rēķinu, atvieglojumus norādām atsevišķā rindā, bet MK noteikumos Nr. 1486. neatrodu, kā šādus atvieglojumus grāmatot. Ieņēmumus grāmatojam uz 6 kontu un PVN uz 5723 kontu. Kā būtu pareizi grāmatot piešķirto atvieglojumu?

Atbilde:

Budžeta iestāde ieņēmumus par sniegtiem pakalpojumiem aprēķina, ņemot vērā piešķirtās atlaides, un analītiski var nodalīt pilno pakalpojuma cenu saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi un piešķirto atvieglojumu. Abas summas iegrāmato 6.kontu grupā, piemēram:

D 23xx Prasība pret klientu    90

D 6xxx Atvieglojums     10

K 6xxx Cena saskaņā ar cenrādi     100


24.11.2016.

Saņematis jautājums:

Kādā kārtībā un uz kāda normatīvā akta pamata pašvaldības iestāde var norakstīt komunālo maksājumu parādu mirušām personām, kuras dzīvoja no pašvaldības īrētos dzīvokļos, ja šo personu radinieki (mantinieki) nav zināmi un tās atradās trūcīgo personu statusā? Vienai no minētajām personām parāds krājies no 2002.gada, bet otrai – no 2009.gada.

Atbilde:

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" (MK noteikumi Nr.1486) 5.punktu pašvaldība izstrādā un apstiprina normatīvajiem aktiem grāmatvedības un budžeta izpildes jomā atbilstošu pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību, kuru ievēro visas finanšu pārskatu konsolidācijā iesaistītās iestādes.

Papildus grāmatvedības uzskaites kārtībai pašvaldība izstrādā iekšējos normatīvos aktus ar detalizētiem iekšējās kontroles un procesu aprakstiem par katru tās procesu, kas jāievēro iestādēm, lai nodrošinātu vienotu iekšējo darba organizāciju, tādējādi nodrošinot vienotu grāmatvedības uzskaites kārtības (grāmatojumu) piemērošanu. Iekšējajos normatīvajos aktos raksturo gan pašus procesus, gan iespējamos pamatojumus, gan sagatavojamos attaisnojuma dokumentus un lēmumu paraugus, kā arī detalizētas grāmatojumu shēmas.

Komunālo maksājumu parādu mirušām personām, kas dzīvoja no pašvaldības īrētos dzīvokļos, ja to radinieki (mantinieki) nav zināmi, var norakstīt, pamatojoties uz:

- Civillikuma 1895.pantu par saistību tiesību noilgumu;

- likumu "Par grāmatvedību";

- Likumu par budžetu un finanšu vadību;

- MK noteikumu Nr.1486 100.punktu, kurā noteikts, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.1486 98. un 99.punktam prasībām, kuru saņemšana ir apšaubāma, izveido uzkrājumu, katrā pārskata datumā izvērtējot katru parādnieku un novērtējot, vai pastāv pierādījumi prasību saņemšanai.