Fiksētā likme:
Mainīgā likme: + 6 (sešu) vai 12 (divpadsmit) mēnešu EURIBOR

EURIBOR likmes pieejamas ECB mājas lapā vai Latvijas Bankas mājas lapā

Procentu likmju noteikšanas kārtība (MK 21.12.2021. noteikumu Nr.888 VIII.sadaļa)