Pārlekt uz galveno saturu

Valsts parāda vadība

Parāda un naudas līdzekļu vadības stratēģija

Izveidots : 14.06.2017. Atjaunots: 24.02.2021.

Parāda vadības stratēģija

Likums Par budžetu un finanšu vadību nosaka, ka tikai finanšu ministrs valsts vārdā var ņemt aizņēmumus gadskārtējā valsts budžeta likumā atļautajos apmēros un tikai valsts budžeta finansiālā deficīta finansēšanai, valsts parāda refinansēšanai un mērķiem, kas noteikti gadskārtējā valsts budžeta likumā.

Valsts aizņēmumu lietas atbilstoši finanšu ministra pilnvarojumam kārto Valsts kase, nodrošinot valsts parāda vadību saskaņā ar finanšu ministra apstiprināto Valsts parāda un naudas līdzekļu vadības stratēģiju.

Naudas līdzekļu vadība ietver visu Valsts kases rīcībā esošo naudas līdzekļu pārvaldīšanu un likviditātes nodrošināšanu.

Naudas līdzekļu vadība Valsts kases pārziņā vēsturiski ir bijusi kopš Valsts kases darbības atjaunošanas. 1994. gada 24. martā Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu “Par budžetu un finanšu vadību”, saskaņā ar kuru Valsts kase rīko visus valsts budžeta līdzekļu kontus Latvijas Bankā un citās kredītiestādēs. Tas nozīmē, ka Valsts kases budžeta līdzekļu vienotajos kontos Latvijas Bankā un citās kredītiestādēs tiek iekasēti valsts budžeta ieņēmumi, tiek saņemti aizņēmumu resursi, valsts budžeta aizdevumu atmaksas un citi ienākošie maksājumi, kā arī no šiem kontiem tiek veikti valsts budžeta izdevumi, izsniegti valsts budžeta aizdevumi, nodrošināta valsts parāda saistību atmaksa un veikti citi izejošie maksājumi.

Tādējādi Valsts kase organizē valsts budžeta izpildi un veic finanšu resursu vadību atbilstoši vienotā konta principam, kas pasaules praksē ir atzīts par efektīvāko finanšu vadības nodrošināšanas metodi. Šāda finanšu vadības pieeja ļauj samazināt aizņemšanās un naudas līdzekļu vadības tiešās un netiešās izmaksas, sniedz iespēju gūt papildu ieņēmumus no resursu efektīvākas izmantošanas un ieguldīšanas, nodrošina visu darījumu uzraudzības un kontroles iespējas, kā arī atvieglo darījumu uzskaites veikšanu.

Finanšu ministrija apstiprina Naudas līdzekļu vadības stratēģiju, kas nosaka Valsts kases mērķus, uzdevumus un atbildību, veicot finansiāli efektīvu un drošu Valsts kases pārvaldībā esošo naudas līdzekļu vadību, ievērojot likviditātes nodrošināšanas prasības un ierobežojot finanšu riskus.

Uz laiku brīvos naudas līdzekļus Valsts kase izvieto Latvijas un ārvalstu kredītiestādēs vai iegulda fiksēta ienākuma parāda vērtspapīros, ierobežojot finanšu riskus saskaņā ar Valsts kases naudas līdzekļu vadības stratēģijā noteiktajiem ieguldījumu parametriem un sadarbības limitiem, kurus nosaka katram darījumu partnerim atkarībā no finanšu instrumenta veida.