Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Grāmatvedības uzskaite

Izveidots : 14.06.2017. Atjaunots: 23.02.2021.

Informācija ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību atbildīgajiem finanšu darbiniekiem par grāmatvedības uzskaiti.

Vienotā nodokļu konta ieviešanas izmaiņas nodokļu maksātāju – budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitē

Uzkrātās saistības atvaļinājumiem

Uzkrātās saistības darbinieku ikgadējiem atvaļinājumiem veido, ņemot vērā izmaksas, kas radīsies budžeta iestādei, darbiniekam izmantojot atvaļinājumu. Izmaksas aplēš atbilstoši izdevumu precīzākajai aplēsei atbilstoši tiesību aktiem, noslēgtajiem līgumiem un citiem dokumentiem. Lai nodrošinātu precīzāko izdevumu aplēsi pārskata perioda beigās, uzkrāto saistību aprēķinam var piemērot tiesību aktos noteiktās izmaiņas attiecībā uz aplēsē izmantotajiem rādītājiem, kas būs spēkā izmaksājot atvaļinājuma naudu.

Valsts stratēģisko rezervju sadale

Jautājums:
Pašvaldība saņēmusi no valsts iestādēm (Nacionālā veselības dienesta, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta uc.) respiratorus un sejas maskas saistībā ar COVID-19 pandēmiju, ko savukārt pēc saņemšanas daļu nodod bez atlīdzības tālāk citām pašvaldībām. Valsts iestādes nodod materiālus no konta 2150 “Stratēģiskās valsts rezerves”. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.87 345. un 349. punktu, pašvaldībai, kura saņem aktīvus jāņem uzskaitē tajā uzskaites kontā no kura ir saņemts.
Pirmā pašvaldība saņemot no valsts iestādēm šos krājumus savā uzskaitē uzņem tajā pašā kontā no kura saņem - šajā gadījuma 2150 “Stratēģiskās rezerves”, bet pēc tam pie sevis, savā grāmatvedībā pārklasificē uz atbilstošo pašvaldības krājumu kontu (pēc būtības) un no šī konta tad nodod tālāk attiecīgi citām pašvaldībām? Gada beigās Valsts kases pārskatu sistēmā tiks veikta savstarpējo darījumu salīdzināšanās- pašvaldība salīdzinoties ar valsts iestādi no kuras saņēma šos krājumus salīdzināsies ar kontu 2150 “ Stratēģiskās rezerves”, bet tālāk nododot citai pašvaldībai salīdzināsies ar krājumu kontu?

Atbilde:
Budžeta iestādes savstarpēji saņemot un nododot aktīvus piemēro MK noteikumu Nr.87 2.18. sadaļā noteiktās prasības.
Saņemtos aktīvus atzīst tajā pašā grāmatvedības kontā, kurā to uzskaitījusi budžeta iestāde, kura aktīvu nodeva (izņemot Speciālo militāro inventāru (MK 87 349.punkts)).
Pēc saņemšanas aktīvus pārklasificē pēc ekonomiskās būtības atbilstošā grāmatvedības uzskaites kontā saskaņā ar budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites kārtībā noteiktajām prasībām.
Jūsu aprakstītajā gadījumā pašvaldība izvērtē no Nacionālā veselības dienesta, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta un citām iestādēm saņemto aktīvu klasifikāciju un, ja nepieciešams, pārklasificē citā grāmatvedības kontā (piemēram, 2119 “Pārējie materiāli”). Arī pašvaldība, kas saņem tālāk aktīvus no citas pašvaldības, izvērtē saņemto aktīvu klasifikāciju.
Sagatavojot 2020.gada pārskatu budžeta iestādes savstarpēji saskaņo veiktos darījumus un norēķinu atlikumus.

Avansa maksājumu dzēšana

Ņemot vērā COVID-19 pandēmijas izraisīto ārkārtas situāciju Latvijā un pasaulē, kā arī citu iemeslu dēļ, samaksātos avansa maksājumus, piemēram, par lidojumiem, viesnīcu pakalpojumiem, kuri nav atgūstami, noraksta kontā “8631 Izdevumi no prasību norakstīšanas”.

Krājumu nodošana un saņemšana starp valsts budžeta iestādi un pašvaldību

Pašvaldībām par 2021.gadā saņemtajiem ieņēmumiem/ ieturējumiem no Valsts kases sadales konta, kas attiecas uz 2020.gadu

Vadlīnijas izdienas pensiju grāmatvedības uzskaitei un uzrādīšanai 2019.gada pārskatā

Skaidrojums par naudas līdzekļu atlikumiem AS "PNB Banka"

Svarīgi uzskaites jautājumi Ministru kabineta noteikumu ieviešanai

Vadlīnijas par ilgtermiņa ieguldījumu starptautiskajās finanšu institūcijās grāmatvedības uzskaiti

Vadlīnijas par zemi zem publiskajiem ūdeņiem  – uzskaite un uzrādīšana pārskatā

Valsts ieņēmumu dienesta informatīvais materiāls par skaidras naudas iemaksu apliecinoša dokumenta sagatavošanu

Zemes un mežaudžu uzskaite saskaņā ar gada slēguma inventarizācijas rezultātiem

Vērtības samazinājuma kritēriju izvērtēšana un noteikšana finanšu ieguldījumiem

ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu ietvaros radušos saistību un prasību uzskaite

Pamatlīdzekļa izslēdzamās daļas vērtības aprēķins, piemērojot amortizēto aizstāšanas izmaksu metodi (AAIM)

Informācijas tehnoloģiju sistēmu pakalpojumu kapitalizācija

Zālienu un teritorijas labiekārtošanas darbu izmaksu uzskaite

Klasifikāciju piemērošana

Normatīvie akti par klasifikācijām pieejami sadaļā Metodika/ Normatīvie akti.

Skaidrojumus par klasifikācijas kodu piemērošanu sniedz Finanšu ministrijas Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļa.

Metodiskie norādījumi par klasifikāciju piemērošanu, transfertu kodu pāri un atbildes uz jautājumiem pieejamas Finanšu ministrijas mājas lapā sadaļā Valsts budžets/ Metodika.

Skaidrojumi darījumu uzskaitei 2019.gadā