Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Kalkulatori

Izveidots : 02.01.2019. Atjaunots: 20.06.2023.

Kalkulatorus izmanto, lai aprēķinātu grāmatvedības uzskaitē atzīstamo ilgtermiņa aktīva vai saistību pašreizējo vērtību. Pašreizējās vērtības aprēķināšanai nepieciešams ievadīt attiecīgā darījuma parametrus (prognozētās naudas plūsmas, termiņu u.tml.) un diskontēt ar līgumā noteikto vai efektīvo procentu likmi vai Valsts kases noteikto diskonta likmi.

Ilgtermiņa
Ieguldījumi
Noma Aizņēmumi
/Aizdevumi
Ilgtermiņa Prasības
/Saistības
Citi finanšu
instrumenti
Uzkrājumi
/zembilance
Ilgtermiņa ieguldījuma patiesās vērtības noteikšanai Finanšu noma iznomātājam  Aizņēmuma amortizētās vērtības noteikšanai Ilgtermiņa prasību amortizētā vērtība Pārdošanai pieejama finanšu aktīva amortizētā vērtība un patiesās vērtības rezerves izslēgšana Uzkrājumi/iespējamās saistības
Ieguldījuma īpašuma lietošanas vērtības noteikšanai Finanšu noma nomniekam  Aizdevuma amortizētās vērtības noteikšanai Ilgtermiņa saistību amortizētā vērtība Izmaksu vērtībā uzskaitīta pārdošanai pieejama finanšu aktīva pašreizējās vērtības noteikšana  
Līdzdalības lietošanas vērtības noteikšanai   Aizdevuma vērtības samazinājuma noteikšanai Publiskās un privātās partnerības saistības Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi  
        Avanss par finanšu aktīva atsavināšanu  

Jautājumus par kalkulatoru izmantošanu lūdzam sūtīt uz e-pastu parskati@kase.gov.lv.