Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Sabiedrības līdzdalība

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 26.01.2024.
Valsts kase aicina sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties tiesiskā regulējuma izstrādes procesā, rakstiski sniedzot viedokli vai atzinumu par projektu tā izstrādes vai saskaņošanas stadijā.

 

Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā, kā arī pārējos posmos, kad tiek risināti sabiedrībai aktuāli jautājumi. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

 

Iestāde iesaistās to attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē, kas skar tās darbības jomas.

Lai tiesību aktu projekti glabātos vienuviet, izveidots Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls jeb TAP portāls - https://tapportals.mk.gov.lv/. Portālā ikviens var aktīvi iesaistīties tiesību aktu izstrādē – sniegt viedokli un sekot līdzi dokumentu virzībai. 

Aicinām sekot līdzi tiesību aktu projektu izstrādei TAP portālā.

Ja Jums ir priekšlikumi iestādes kompetencē esošo normatīvo aktu (uzlabošanai), aicinām tos nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@kase.gov.lv

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām

Latvijas zvērinātu revidentu asociācija

lzra.lv.png      

 

Latvijas zvērinātu revidentu asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Lielo pilsētu asociācija  iesaistās aktuālu grāmatvedības uzskaites jautājumu risināšanā un sadarbībā ar Valsts kontroli, lai nodrošinātu gada pārskata atzinumu sniegšanu saimnieciskā gada pārskata konsolidācijā iesaistītajām institūcijām.

 

Kontaktpersona:

Vineta Parfenkova
Pārskatu departamenta direktora vietniece
tālr: 67094248

e-pasts: vineta.parfenkova@kase.gov.lv

 

 

Pieredzes apmaiņa un izglītojoši pasākumi efektivitātes metožu ieviešanas, pārmaiņu vadības un iestādes uzlabojumu kultūras jautājumos.

Kontaktpersona:

Armīns Gasjūns
Darbības procesu analīzes departamenta direktors
tālr: 67094208

e-pasts: armins.gasjuns@kase.gov.lv

 

Nevalstiskās organizācijas un citus sabiedrības pārstāvjus, kas vēlas sadarboties ar Valsts kasi, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: pasts@kase.gov.lv

 

Starpinstitūciju darba grupas un konsultatīvās padomes

Informācija par darba grupu

Darbības ilgums

Kontaktpersona

Kontakt- informācija

Izveidota ar Ministru prezidenta 30.12.2021. rīkojumu Nr.2021/1.2.1.-205 „Par darba grupu sadarbības uzlabošanai ar starptautiskajām kredītreitingu aģentūrām”

Pastāvīgi

Valsts kases Finanšu resursu departaments

Tālrunis: 67094388

Izveidota ar Finanšu ministrijas 24.11.2022. rīkojumu Nr.727 "Par darba grupas izveidi ilgtspējīgo valsts vērtspapīru ietvara apstiprināšanai un tajā noteikto saistību izpildei" Pastāvīgi Valsts kases Finanšu resursu departaments Tālrunis: 67094388

Valsts kasē nav izveidotas starpinstitūciju konsultatīvās padomes.

Sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas

Valsts kasē nav notikušas sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas.

Trauksmes celšana

Lai ziņotu par pārkāpumu, aizpildītu un parakstītu trauksmes ziņojuma veidlapu ​nosūta uz  e-pastu trauksme@kase.gov.lv vai iesniedz personīgi. Ziņojuma veidlapa pieejama šeit 

Visa informācija par Trauksmes celšanas likumu - www.trauksmescelejs.lv.