Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2003.gada pārskats

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 03.07.2017.
Valsts kopbudžets
 

Saturs

Paskaidrojums Latvijas Republikas 2003.gada pārskatam par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Vispārējs raksturojums Latvijas Republikas 2003.gada pārskatam par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Pārskats par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 2003.gadā

Skaidrojums pārskatam par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 2003.gadā

2003.gada valsts budžeta konsolidācija (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2003.gadā

Skaidrojums valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam 2003.gadā

Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2003.gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2003.gadā

Informācija par valsts budžeta iestāžu debitoru - kreditoru saistībām 2003.gadā

Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoru - kreditoru parādu saistībām 2003.gadā

Valsts budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Valsts budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2003.gada kustības pārskats

Valsts budžeta iestāžu līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā 2003.gada kustības pārskats

Pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2003.gada kustības pārskats

Pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā 2003.gada kustības pārskats

Valsts budžeta finanšu bilance 2003.gadā

Skaidrojums valsts budžeta finanšu bilancei 2003.gadā

Valsts parāda saistību pārskats (2000., 2001., 2002. un 2003.gadā)

Valsts ārējā parāda 2003.gada pārskats

Pārskats par valsts aizdevumiem 2003.gadā

Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2003.gadā

Izziņa par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu atlikumiem 2003.gada 31.decembrī

Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze 2004.-2009.gadam

Valsts izsniegto galvojumu 2003.gada pārskats

Valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz 2003.gada 31.decembri

Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2003.gada 31.decembri

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2003.gadam

 

Valsts budžeta izpilde
 

Saturs

Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2003.gadā (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)

Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2003.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts budžeta ieņēmumi 2003.gadā

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2003.gadā

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām, apakšprogrammām 2003.gadā

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2003.gadā

Valsts pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pēc valdības funkcijām 2003.gadā

Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 2003.gadā

Pārskats par valsts budžeta aizdevumiem un atmaksām Finanšu ministrijas 05.04.00.apakšprogramma (2003.gads)

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2003.gadā

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām, apakšprogrammām 2003.gadā

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2003.gadā

Valsts speciālā budžeta izdevumu kopsavilkums pēc valdības funkcijām 2003.gadā

Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2003.gadā

Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pa programmām, apakšprogrammām 2003.gadā

Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2003.gadā

Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi pēc valdības funkcijām

Valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētie ieņēmumi un izdevumi 2003.gadā

Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti un valsts investīciju projekti 2003., 2004. un 2005.gadam un turpmākajiem gadiem

Programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" izpilde 2003.gadā