Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

Ceturkšņa pārskati

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 21.10.2022.

Pārskatos „Valsts pamatbudžeta izpilde (saimnieciskais gads, pārskata periods)” un “Valsts speciālā budžeta izpilde (saimnieciskais gads, pārskata periods)” Valsts kase norāda nekonsolidētu ministriju un centrālo valsts iestāžu pamatbudžeta resursus izdevumu segšanai/ speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu budžeta plānu, finansēšanu plānu un izpildi pārskata periodā sadalījumā pa gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto programmu un apakšprogrammu kopsummām, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta Instrukcijai Nr.8 „Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi”  un Valsts kases valsts budžeta informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem.

Pārskatos “Ministrijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde saimnieciskā gada pārskata periodā” un „Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde saimnieciskā gada pārskata periodā” Valsts kase norāda nekonsolidētu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta likumā apstiprināto plānu, finansēšanas plānu pārskata periodam, budžeta izpildi pārskata periodā un budžeta izpildi iepriekšējā gada attiecīgajā periodā atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un Valsts kases valsts budžeta informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem.

Pārskatā “Valsts budžeta izpilde pa budžeta programmām/apakšprogrammām un klasifikācijas kodiem” Valsts kase norāda nekonsolidētu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta finansēšanas plānu pārskata periodam, budžeta izpildi pārskata periodā sadalījumā pa gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprinātām programmām un apakšprogrammām un pilnā budžetu ieņēmumu, izdevumu ekonomiskās un finansēšanas klasifikāciju kodu griezumā atbilstoši Valsts kases valsts budžeta informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem.

Iepriekš minētos pārskatus Valsts kase sagatavo līdz nākamā mēneša 20.datumam un publicē Valsts kases interneta mājaslapā nākamajā darba dienā pēc to sagatavošanas.