Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2005.gada pārskats

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 28.06.2017.
"Bilances un to pielikumi"
 

Satura rādītājs

1.pielikums "Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2005.gada 31.decembri"

Skaidrojums valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam  

2.pielikums "Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2005.gada 31.decembri"

Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam  

3.pielikums "Informācija par valsts budžeta iestāžu debitoru - kreditoru parādu saistībām 2005.gadā"

4.pielikums "Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoru - kreditoru parādu saistībām 2005.gadā"

5.pielikums "Valsts budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2005.gadā"

6.pielikums "Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2005.gadā"

7.pielikums "Valsts budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2005.gada kustības pārskats"

8.pielikums "Valsts budžeta iestāžu līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā 2005.gada kustības pārskats"

9.pielikums "Valsts budžeta iestāžu pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā 2005.gada kustības pārskats"

10.pielikums "Pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2005.gada kustības pārskats"

11.pielikums "Pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā 2005.gada kustības pārskats"

12.pielikums "Pašvaldību budžeta iestāžu pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā 2005.gada kustības pārskats"

13.pielikums "Valsts budžeta iestāžu ilgtermiņa vērtspapīru 2005.gada kustības pārskats"

14.pielikums "Pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa vērtspapīru 2005.gada kustības pārskats"

15.pielikums "Pārskats par valsts budžeta iestāžu aizņēmumiem 2005.gadā"

16.pielikums "Pārskats par pašvaldību aizņēmumiem 2005.gadā"

17.pielikums "Pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2005.gada 31.decembri"

18.pielikums "Valsts budžeta iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2005.gada 31.decembri"

19.pielikums "Pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2005.gada 31.decembri"

Valsts budžeta finanšu bilance uz 2005.gada 31.decembri

Skaidrojums valsts budžeta finanšu bilancei

20.pielikums "Valsts budžeta parāda saistību pārskats (2002., 2003., 2004. un 2005.gads)"

21.pielikums "Pārskats par valsts aizņēmumiem 2005.gadā"

21.1. pielikums "Valsts ārējā parāda 2005.gada pārskats"

21.2. pielikums "Valsts iekšējā parāda 2005.gada pārskats"

22.pielikums "Pārskats par valsts aizdevumiem 2005.gadā"

22.1. pielikums "Pārskats par aizdevumiem nacionālajā valūtā pašvaldībām 2005.gadā"

22.2. pielikums "Pārskats par aizdevumiem nacionālajā valūtā valsts budžetam 2005.gadā"

22.3. pielikums "Pārskats par aizdevumiem ārvalstu valūtā kapitālsabiedrībām 2005.gadā"

22.4. pielikums "Pārskats par sliktajiem kredītiem 2005.gadā, kurus administrē A/S “SEB Latvijas Unibanka”"

22.5. pielikums "Pārskats par sliktajiem kredītiem 2005.gadā, kurus administrē A/S “Latvijas Krājbanka”"

22.6. pielikums "Pārskats par aizdevumiem nacionālajā valūtā kapitālsabiedrībām 2005.gadā"

22.7. pielikums "Pārskats par pārņemtajiem aizdevumiem nacionālajā valūtā 2005.gadā"

22.8. pielikums "Pārskats par aizdevumiem ārvalstu valūtā pašvaldību budžetiem 2005.gadā"

22.9. pielikums "Pārskats par aizdevumiem ārvalstu valūtā valsts budžetam 2005.gadā"

22.10. pielikums "Pārskats par aizdevumiem ārvalstu valūtā pašvaldību budžetiem (valsts dāvinājumam piesaistītie aizdevumi) 2005.gadā"

22.11. pielikums "Pārskats par zembilances prasībām ārvalstu valūtā 2005.gadā"

23.pielikums "Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2005.gadā"

24.pielikums "Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2005.gada 31.decembrī"

25.pielikums "Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze 2006. līdz 2010.gadam"

26.pielikums "Valsts izsniegto galvojumu 2005.gada pārskats"

27.pielikums "Valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz 2005.gada 31.decembri" 28.pielikums "Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2005.gada 31.decembri"

28.pielikums "Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2005.gada 31.decembri"

 

Budžetu izpilde
 
 
 
 

Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi

32.pielikums "Valsts budžeta ieņēmumi 2005.gadā"

33.pielikums "Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2005.gadā"

33.1. pielikums "Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2005.gadā"

33.2. pielikums "Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2005.gadā"

33.3. pielikums "Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2005.gadā"

34.pielikums "Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 2005.gadā"

35.pielikums "Pārskats par valsts budžeta aizdevumu un aizdevumu atmaksu sarakstu 2005.gadā"

36.pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2005.gadā"

36.1.pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2005.gadā"

36.2. pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2005.gadā"

36.3. pielikums "Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2005.gadā"

37.pielikums "Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2005.gadā"

37.1. pielikums "Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2005.gadā"

37.2. pielikums "Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2005.gadā"

37.3. pielikums "Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2005.gadā"

38.pielikums "Valsts nozīmes pasākumu veikšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētie ieņēmumi un izdevumi 2005.gadā"

39.pielikums "Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti un valsts investīciju projekti 2005.gadam, 2006.gadam un 2007.gadam un turpmākajiem gadiem"

40.pielikums "Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izpilde 2005.gadā"

41.pielikums "Ar Ministru Kabineta rīkojumiem ministrijām un valsts centrālajām budžeta iestādēm piešķirtie, ieskaitītie un 2005.gadā izlietotie privatizācijas līdzekļi"

42.pielikums "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2005.gadam"

43.pielikums "Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2005.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)"

43.1. pielikums "Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2005.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)"

Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi

44.pielikums "Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2005.gadā"

45.pielikums "Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2005.gadā"

46.pielikums "Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2005.gadā"