Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2008.gada pārskats

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 28.06.2017.
Bilances un to pielikumi
 

Saturs

1.pielikums "Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2008.gada 31.decembri"

Skaidrojums valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

 2.pielikums " Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2008.gada 31.decembri"

 Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

3.pielikums "Informācija par valsts budžeta iestāžu debitoriem 2008.gadā"

4.pielikums "Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoriem 2008.gadā"

5.pielikums "Informācija par valsts budžeta iestāžu kreditoriem 2008.gadā"

6.pielikums "Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu kreditoriem 2008.gadā"

7.pielikums "Valsts budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2008.gadā"

8.pielikums "Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2008.gadā"

9.pielikums "Valsts budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 2008.gada kustības pārskats"

10.pielikums "Pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 2008.gada kustības pārskats"

11.pielikums "Valsts budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu 2008.gada kustības pārskats"

12.pielikums "Pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu 2008.gada kustības pārskats"

13.pielikums "Pārskats par valsts budžeta iestāžu aizņēmumiem 2008.gadā"

14.pielikums "Pārskats par pašvaldību aizņēmumiem 2008.gadā"

15.pielikums "Pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2008.gada 31.decembri"

16.pielikums "Valsts budžeta iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2008.gada 31.decembri"

17.pielikums "Pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2008.gada 31.decembri"

Valsts budžeta finanšu bilance uz 2008.gada 31.decembri

Skaidrojums valsts budžeta finanšu bilancei

18.pielikums "Valsts budžeta parāda saistību pārskats (2005., 2006., 2007. un 2008.gads)"

19.pielikums "Pārskats par valsts parādu 2008.gadā"

19.1.pielikums "Valsts ārējā parāda 2008.gada pārskats"

19.2.pielikums "Valsts iekšējā parāda 2008.gada pārskats"

20.pielikums "Pārskats par valsts aizdevumiem 2008.gadā"

20.1.pielikums "Valsts aizdevumu saraksts 2008.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā pašvaldību budžetam"

20.2.pielikums "Valsts aizdevumu saraksts 2008.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā valsts budžetam"

20.3.pielikums "Valsts aizdevumu saraksts 2008.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā kapitālsabiedrībām"

20.4.pielikums "Valsts aizdevumu saraksts 2008.gadā par sliktajiem kredītiem, kurus administrē A/S SEB Latvijas Unibanka un kuras no A/S SEB Latvijas Unibanka administrēšanā pārņēmusi Valsts kase"

20.5.pielikums "Valsts aizdevumu saraksts 2008.gadā par sliktajiem kredītiem, kurus administrē A/S Latvijas Krājbanka un kuras no A/S Latvijas Krājbanka administrēšanā pārņēmusi Valsts kase"

20.6.pielikums "Valsts aizdevumu saraksts 2008.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā kapitālsabiedrībām"

20.7.pielikums "Valsts aizdevumu saraksts 2008.gadā par A/S Latvijas Gāze pārņemtajiem aizdevumiem"

20.8.pielikums "Valsts aizdevumu saraksts 2008.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā pašvaldību budžetam"

20.9.pielikums "Valsts aizdevumu saraksts 2008.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā valsts budžetam"

20.10.pielikums "Valsts aizdevumu saraksts 2008.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā pašvaldību budžetam (valsts dāvinājumiem piesaistītie aizdevumi)"

20.11.pielikums "Valsts aizdevumu saraksts 2008.gadā par zembilances prasībām ārvalstu valūtā"

21.pielikums "Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2008.gadā"

22.pielikums "Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2008.gada 31.decembrī"

23.pielikums "Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze 2008. līdz 2012.gadam"

24.pielikums "Valsts izsniegto galvojumu 2008.gada pārskats"

25.pielikums "Valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz 2008.gada 31.decembri"

26.pielikums "Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2008.gada 31.decembri"

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finanšu bilance uz 2008.gada 31.decembri

Skaidrojums ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finanšu bilancei

27.pielikums "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2008.gadā

28.pielikums "Pārskats par Valsts kases kontos esošo ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu investīcijām 2008.gadā"

29.pielikums "Izziņa par ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu atlikumiem uz 2008.gada 31.decembri"

30.pielikums "Pārskats par ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu kustību pa finansēšanas avotiem 2008.gadā"

 

Budžeta izpilde
 

31.pielikums "Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2008.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)"

32.pielikums "Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2008.gadā (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)"

Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi

33.pielikums "Valsts budžeta ieņēmumi 2008.gadā"

34.pielikums "Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2008.gadā"

34.1.pielikums "Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2008.gadā"

34.2.pielikums "Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2008.gadā"

34.3.pielikums "Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2008.gadā"

35.pielikums "Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 2008.gadā"

36.pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2008.gadā"

36.1. pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2008.gadā"

36.2. pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2008.gadā"

36.3.pielikums "Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2008.gadā"

37.pielikums "Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2008.gadā"

37.1.pielikums "Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2008.gadā"

37.2.pielikums "Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2008.gadā"

37.3.pielikums "Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām un centrālajām iestādēm 2008.gadā"

38.pielikums "Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām 2008.gadā un tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai

39.pielikums "Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izpilde 2008.gadā"

40.pielikums "Ar Ministru kabineta rīkojumiem ministrijām un valsts centrālajām budžeta iestādēm piešķirtie, ieskaitītie un 2008.gadā izlietotie privatizācijas līdzekļi"

41.pielikums "Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2008.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)"

Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi

42.pielikums "Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2008.gadā"

43.pielikums "Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2008.gadā"

44.pielikums "Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2008.gadā"