Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2015.gada pārskats

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 28.06.2017.

 

Budžeta izpildes pārskati
 

Pārskats par konsolidētā kopbudžeta izpildi 2015. gadā

Skaidrojums pārskatam par konsolidētā kopbudžeta izpildi

6. Valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpilde 2015. gadā

Skaidrojums par valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpildi

7. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2015. gadā

7.1 Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.2 Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.3 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām.Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

7.4 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs  bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.5 Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.6 Valsts izsniedzamie galvojumi 2015. gadam

7.7 Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

8. Valsts budžeta ieņēmumi 2015. gadā

9. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums 2015. gadā

10. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2015. gadā

11.Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2015.gadā

12. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2015. gadā

13. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2015. gadā

14. Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

15. Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2015. gadā

16. No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 2015. gadā

17. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2015. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi

18. Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2015. gadā

19. Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2015. gadā

20. Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2015. gadā

 

Konsolidētā kopbudžeta izpilde 2015. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2015. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2015. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas 2015. gadā

Valsts pamatbužeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2015. gadā

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2015. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2015. gada 31. decembri

Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2015. gada 31. decembri

Ministriju un centrālo valsts iestāžu pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 2015. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 2015. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas plūsmas pārskats 2015. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu naudas plūsmas pārskats 2015. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2015. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2015. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (2015. gads)

Pašvaldību nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (2015. gads)

Ministriju un centrālo valsts iestāžu krājumu izmaiņu pārskats (2015. gads)

Pašvaldību krājumu izmaiņu pārskats (2015. gads)

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2015. gadā

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2015. gadā

Kopsavilkums par pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2015. gadā

Kopsavilkums par pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2015. gadā

Kopsavilkums par valsts aizdevumiem uz 2015. gada 31. decembri

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu 2015. gada 31. decembrī

Kopsavilkums par pašvaldību naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu 2015. gada 31. decembrī

Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2015. gada 31. decembrī

Pašvaldību galvojumu saraksts uz 2015. gada 31. decembri (ar kopsavilkumu pa sektoriem un valūtām)

Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2015. gada 31. decembri

Ministriju un centrālo valsts iestāžu aizņēmumu saraksts 2015. gadā (ar kopsavilkumu pa sektoriem, valūtām, procentu likmēm)

Pašvaldību aizņēmumu saraksts 2015. gadā (ar kopsavilkumu pa sektoriem, valūtām, procentu likmēm)

Valsts ārējā parāda 2015. gada pārskats

Valsts iekšējā parāda 2015. gada pārskats