Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Darbības stratēģija

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 10.02.2021.

   Stratēģiska valsts prioritātēm atbilstoša rīcības plānošana un konsekventi īstenotie pasākumi ir svarīgs faktors, nosakot iestādes stratēģiskos mērķus un uzdevumus Valsts kases pārvaldībā esošajās jomās.

Valsts kases virsmērķis – droša un efektīva valsts finanšu pārvaldība sabiedrības interesēs.

   Valsts kases darbības stratēģija 2020.-2022. gadam ir Valsts kases vidēja termiņa plānošanas un vadības dokuments Valsts kases nolikumā noteikto funkciju un uzdevumu realizācijai to izpildei plānotā finansējuma apmērā.

   Stratēģija nosaka Valsts kases stratēģiskās prioritātes, darbības virzienus un to stratēģiskos mērķus, sasniedzamos rezultātus un rezultatīvos rādītājus. Stratēģijas uzdevums ir veicināt visu Valsts kases darbinieku iesaistīšanu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Valsts kases stratēģiskās prioritātes:

 • Cilvēkresursu kapitāla efektīva vadība, veicinot vadītāju līderību un visu līmeņu darbinieku attīstību un iesaistīšanos Valsts kases mērķu sasniegšanā, pastāvīgi paaugstinot darbinieku kvalifikāciju un digitālās prasmes.
 • Pastāvīga Valsts kases sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas.
 • Valsts finanšu pārvaldības procesu droša un efektīva vadība un uzraudzība sabiedrības interesēs.

Valsts kases darbības virzieni:

 • Valsts budžeta izpilde
 • Valsts parāda un naudas līdzekļu vadība
 • Valsts aizdevumu un galvojumu vadība
 • Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības sertifikācijas iestādes funkciju realizācija
 • Grāmatvedības uzskaites pakalpojums
 • Iestādes pārvaldība

Valsts kases vērtības:

 • Atbildība un valstiskā domāšana
 • Profesionalitāte
 • Sadarbība
 • Attīstība
 • Uzdrošināšanās būt atšķirīgiem