Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2010.gada pārskats

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 28.06.2017.
Bilances un to pielikumi
 

Saturs

1.Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2010.gada 31.decembri

Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

2.Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2010.gada 31.decembri

Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

3.Informācija par ministriju un centrālo valsts iestāžu debitoriem 2010.gadā

4.Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoriem 2010.gadā

5.Informācija par ministriju un centrālo valsts iestāžu kreditoriem 2010.gadā

6.Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu kreditoriem 2010.gadā

7.Ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2010.gadā

8.Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2010.gadā

9.Ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 2010.gada kustības pārskats

10.Pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 2010.gada kustības pārskats

11.Ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu 2010.gada kustības pārskats

12.Pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu 2010.gada kustības pārskats

13.Pārskats par ministriju un centrālo valsts iestāžu aizņēmumiem 2010.gadā

14.Pārskats par pašvaldību aizņēmumiem 2010.gadā

15.Pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2010.gada 31.decembri

16.Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2010.gada 31.decembri

17.Pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2010.gada 31.decembri

Valsts budžeta finanšu bilance uz 2010.gada 31.decembri

Skaidrojums valsts budžeta finanšu bilancei

18.Valsts budžeta parāda saistību pārskats (2007., 2008., 2009. un 2010.gada beigās)

19.Pārskats par valsts parādu 2010.gadā

19.1.Valsts ārējā parāda 2010.gada pārskats

19.2.Valsts iekšējā parāda 2010.gada pārskats

20.Pārskats par valsts aizdevumiem 2010.gadā

20.1.Valsts aizdevumu saraksts 2010.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā pašvaldību budžetiem

20.2.Valsts aizdevumu saraksts 2010.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā valsts budžetam

20.3.Valsts aizdevumu saraksts 2010.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā kapitālsabiedrībām

20.4.Valsts aizdevumu saraksts 2010.gadā par sliktajiem kredītiem, kurus administrē AS „SEB banka” un kurus no AS „SEB banka” administrēšanā pārņēmusi Valsts kase

20.5.Valsts aizdevumu saraksts 2010.gadā par sliktajiem kredītiem, kurus administrē AS „Latvijas Krājbanka” un kurus no AS „Latvijas Krājbanka” administrēšanā pārņēmusi Valsts kase

20.6.Valsts aizdevumu saraksts 2010.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā kapitālsabiedrībām un privātpersonām

20.7.Valsts aizdevumu saraksts 2010.gadā par pārņemtajiem AS „Latvijas Gāze” aizdevumiem nacionālajā valūtā

20.8.Valsts aizdevumu saraksts 2010.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā pašvaldību budžetiem

20.9.Valsts aizdevumu saraksts 2010.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā valsts budžetam

20.10.Valsts aizdevumu saraksts 2010.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā pašvaldību budžetiem (valsts dāvinājumam piesaistītie aizdevumi)

20.11.Valsts aizdevumu saraksts 2010.gadā par zembilances prasībām ārvalstu valūtā          

21.Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2010.gadā

22.Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2010.gada 31.decembrī

23.Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze no 2011. līdz 2015.gadam

24.Valsts izsniegto galvojumu 2010.gada pārskats

25.Valsts neatmaksāto aizņēmumu saraksts uz 2010.gada 31.decembri

26.Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2010.gada 31.decembri

 

Budžeta izpilde
 

Saturs

27.Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2010.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi)

Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi

28.Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2010.gadā

29.Valsts budžeta ieņēmumi 2010.gadā

30.Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2010.gadā

30.1.Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2010.gadā

30.2.Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2010.gadā

30.3.Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2010.gadā

31.Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 2010.gadā

32.Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2010.gadā

32.1.Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2010.gadā

32.2.Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2010.gadā

32.3.Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2010.gadā

33.Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2010.gadā

33.1.Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām un centrālajām valsts iestādēm 2010.gadā

33.2.Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2010.gadā

33.3.Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2010.gadā

34.No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 2010.gadā

34.1.No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām 2010.gadā

34.2.No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2010.gadā

34.3.No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2010.gadā

35.Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

36.Ar Ministru kabineta rīkojumiem ministrijām un centrālajām valsts iestādēm piešķirtie, ieskaitītie un 2010.gadā izlietotie privatizācijas līdzekļi

37.Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2010.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi

38.Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2010.gadā

39.Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2010.gadā

40.Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2010.gadā