Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Par mums

Izveidots : 10.10.2016. Atjaunots: 11.03.2024.

Valsts kase ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Valsts kases darbības virsmērķis ir ilgtspējīga valsts finanšu resursu pārvaldība. Valsts kases darbu vada pārvaldnieks. Pārvaldnieku ieceļ un atbrīvo no amata finanšu ministrs.

Valsts kases funkcijas:

 • Valsts budžeta izpildes un finanšu uzskaites organizēšana;
 • Asignējumu piešķiršana un maksājumu veikšana no valsts budžeta ieņēmumiem;
 • Valsts parāda vadība;
 • Normatīvajos aktos noteikto ES politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkcijas un nacionālās atbildīgās amatpersonas uzdotās nacionālā fonda funkcijas;
 • Citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Valsts kases uzdevumi:

 • Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktie uzdevumi;
 • Valsts budžeta deficīta finansēšanai un parāda saistību izpildei nepieciešamo resursu nodrošināšana;
 • Valsts budžeta līdzekļu ieguldīšana;
 • Valsts parāda saistību uzskaite un izpilde;
 • Valsts budžeta izpildes kontu atvēršana un rīkošana Latvijas Bankā un citās kredītiestādēs;
 • Valsts aizdevumu izsniegšana uzskaite un saistību izpildes uzraudzība;
 • Informācijas par valsts un pašvaldību budžetu izpildi sagatavošana un sniegšana;
 • Metodoloģisko norādījumu izstrāde par grāmatvedības uzskaiti valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm;
 • Līdzekļu aizņemšanās organizēšana finanšu tirgos;
 • Valsts vārdā sniedzamo galvojuma dokumentu izvērtēšana un galvojumu saistību uzraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • Finanšu instrumentu ietvaros veikto izdevumu sertificēšana, finanšu instrumentu līdzekļu pieprasīšana no to devēja;
 • Starptautisko reitinga aģentūru vizīšu organizēšana, investoru attiecību vadība;
 • Citi normatīvajos aktos noteiktie uzdevumi.

Valsts kases struktūrā ietilpst 16 departamenti un Birojs. Lai maksimāli ierobežotu finanšu riskus, Valsts kase savā darbībā ievēro funkciju nodalīšanas principu atbilstoši labākajai praksei finanšu institūcijās un Eiropas parāda vadības birojos:

 • klientu apkalpošana un finanšu darījumi;
 • finanšu risku vadība;
 • norēķini, uzskaite un pārskati.