Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Valsts kases sniegto pakalpojumu pilnveidošana un attīstība

Izveidots : 17.07.2017. Atjaunots: 19.07.2017.

3logo2.jpg

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Noslēgusies projekta realizācija Valsts kases sniegto pakalpojumu 
pilnveidošanā un attīstībā

Projekta Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/036

Projekta nosaukums: „LR Valsts kases sniegto pakalpojumu pilnveidošana un attīstība”

Finansējuma saņēmējs: Valsts kase

85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību

un 15% finansē Latvijas valsts

Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu

2011. gada 30.jūnijā noslēdzās Valsts kasē īstenotais Eiropas Sociālā Fonda projekts

„LR Valsts kases sniegto pakalpojumu pilnveidošana un attīstība”.

Lai veicinātu sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, attīstību un pieejamību visā Latvijas teritorijā, turpinot pāreju uz elektroniskajiem norēķiniem starp Valsts kasi un tās klientiem un izmantojot to sniegtās resursu optimizācijas iespējas, s adarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu Valsts kase 2010.gada 2.augustā uzsāka projekta īstenošanu .

No 2010. gada 2.augusta līdz 2011.gada 30.jūnijam īstenotās projekta aktivitātes:

1. Socioloģiskais pētījums.

Socioloģisko pētījumu – aptauju veica pētījumu centrs „SKDS” un tajā tika noskaidrots klientu viedoklis par Valsts kases sniegto pakalpojumu kvalitāti un Valsts kases tēlu kopumā. No 2010.gada 5. līdz 19.oktobrim pētījumu centrs „SKDS” aptaujāja daļu Valsts kases klientu, kas izmanto Valsts kases pakalpojumus. Kopumā socioloģiskajā pētījumā piedalījās 512 respondenti – nozaru ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošas mācību iestādes, Kultūras ministrijas padotībā esošas valsts kultūras iestādes, novadu pašvaldības, kā arī 2007. – 2013. plānošanas perioda sadarbības iestādes. Respondentu loku izvēlējās pēc nejaušās izlases principa.

Pētījumu centrs „SKDS” noskaidroja klientu viedokli par tādiem Valsts kases sniegtajiem pakalpojumiem kā valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu apkopošana, asignējumu piešķiršana, kontu apkalpošanu, budžeta izpilde, aizdevumu apkalpošana un citi pakalpojumi. Veiktā socioloģiskā pētījuma rezultāti sniedza pārliecību, ka kopumā Valsts kases klienti ir apmierināti ar Valsts kases darbu, kā arī vairākums aptaujāto uzskata, ka pēdējo divu gadu laikā Valsts kases darbs ir uzlabojies. Informācija par socioloģiskā pētījuma rezultātiem ir pieejama zemāk ievietotajos pielikumos.

2. Valsts kases un tās sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas un attīstības plāna izstrāde.

Pamatojoties uz veiktā socioloģiskā pētījuma rezultātiem, tika izstrādāts Valsts kases un tās sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas un attīstības pasākumu plāns, kura ietvaros tiks īstenots atsevišķs plānā paredzētais pasākums. Plāns sastāv no šādām sadaļām:

  • Valsts kases klientu izpratnes veidošana par Valsts kases pakalpojumu būtību ;
  • Pakalpojuma pieejamības un kvalitātes pilnveidošana;
  • Valsts kases pakalpojumu sniegšanas procesa ekonomiskuma palielināšana un administratīvā sloga samazināšana.

Kā viens no īstenotajiem Valsts kases pakalpojuma pieejamības un kvalitātes pilnveidošanas pasākumiem, uzskatāms Valsts kases dalība kampaņā „Uzslavē labu servisu 2011”. Valsts kase piedalījās kampaņā, lai noskaidrotu klientu viedokli, motivētu darbiniekus un pilnveidotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti nākotnē. Kopā Valsts kase kampaņas ietvaros saņēma 293 pozitīvas uzslavas. Klientu vērtējumā Valsts kases snieguma vidējais rādītājs bija 4,05 (piecu ballu sistēmā), kas ir atzīstams par ļoti labu.

3. Metodiskā materiāla un rokasgrāmatas izstrāde par Valsts kases esošo pakalpojumu pilnveidošanu un attīstību.

Valsts kase funkciju izpildes ietvaros veic pakalpojumu attīstību, īstenojot dažādus projektus. Tādēļ, lai veicinātu Valsts kases personāla vienotu izpratni par pakalpojumu attīstības un nepārtrauktas pilnveidošanās procesu un nodrošinātu personāla izaugsmi un attīstību, šīs aktivitātes ietvaros tika izstrādāts metodiskais materiāls un veikta apmācību programma par pakalpojumu attīstību un pilnveidošanu, ietverot vispārīgos projektu vadības principus. Metodisko materiālu izstrādāja auditorkompānija „Ernest & Young Baltic” un tas ir pielāgots tieši Valsts kases nepieciešamībai un kalpos kā palīglīdzeklis Valsts kases darbinieku.

4. Apmācību organizēšana Valsts kases darbiniekiem

Projekta ietvaros auditorkompānija „Ernest & Young Baltic” 2011.gada 30.maija līdz 30.jūnijam apmācīja 100 Valsts kases darbiniekus par sniegto pakalpojumu pilnveidošanu un attīstību, izmantojot Valsts kasei pielāgotu projekta vadības metodiku. Apmācībās gūtie secinājumi un darbinieku ieteikumi tiks ievēroti kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanā Valsts kasē. Savukārt izstrādātā metodiskā materiāla ievērošana un projekta vadības principu ievērošana Valsts kasē ļaus plānot un nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus esošajiem un topošajiem klientiem.

Īstenojot šo projektu, Valsts kase sniedz:

- ieguldījumu Latvijas teritorijas līdzsvarotai attīstībai, nodrošinot Valsts kases sniegto pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, attīstot un pilnveidojot kvalitatīvus un daudzveidīgus pakalpojumus, kā arī mazinot administratīvo slogu un izmaksas gan esošajiem, gan topošajiem klientiem;

- ieguldījumu informācijas sabiedrības veicināšanā, nodrošinot Valsts kases informācijas tehnoloģiju resursu lietotājus un klientus visā Latvijas teritorijā ar efektīviem, ekonomiskiem, ērti lietojamiem un pieejamiem pakalpojumiem, vienlaicīgi augstā līmenī uzturot noteiktās informācijas drošības un konfidencialitātes vispārpieņemtās prasības;

- iespēju ikvienam saņemt pakalpojumus un informāciju sev piemērotā veidā.

Valsts kase pateicas projekta sadarbības partneriem, klientiem un citiem iesaistītajiem interesentiem par veiksmīgo sadarbību!

Informācija par projektu un tā izmaksām publiskota Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā

Projekts tika īstenots Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.1. pasākuma „Labāka regulējuma politika” 1.5.1.3. aktivitātes „Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana” 1.5.1.3.2. apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” ietvaros.

Ingūna Lazdiņa
Valsts kases 
Kvalitātes un risku vadības departamenta 
direktores vietniece 
Tālr.67094353 

e-mail. Inguna.Lazdina@kase.gov.lv