Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Ieguldījumi

Izveidots : 22.09.2017. Atjaunots: 09.06.2021.

Valsts kase klientiem šobrīd piedāvā izmantot termiņnoguldījumu.

Termiņnoguldījums ir ieguldījums “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 34. panta otrās un trešās daļas izpratnē, kas dod iespēju ieguldīt brīvos naudas līdzekļus, kuri nav saņemti no valsts budžeta, uz termiņu, kas ir garāks par vienu mēnesi ar procentu izmaksu noguldījuma termiņa beigās.

  • Ieguldījumu var veikt euro no EUR valūtas konta Valsts kasē.
  • Vienai pašvaldībai var būt vairāki termiņnoguldījumi vienlaicīgi.
  • Konts termiņnoguldījuma apkalpošanai Valsts kasē tiek atvērts bez maksas.
  • Procentu izmaksa termiņnoguldījuma beigās vai atsevišķi vienojoties.

Indikatīvās procentu likmes, kas var mainīties atkarībā no situācijas finanšu tirgos.

Nepieciešamās darbības līdzekļu ieguldīšanai

  • Lai ieguldītu līdzekļu atlikumus Valsts kasē, klients iesniedz Valsts kasei vēstuli par līdzekļu ieguldīšanu Valsts kasē, norādot līdzekļu ieguldīšanas veidu un līdzekļu izcelsmes veidu. Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas un izskatīšanas Valsts kase ar klientu slēdz Pamatlīgumu par līdzekļu atlikumu ieguldīšanu termiņnoguldījumā un par katru ieguldījumu termiņnoguldījumā papildus jau noslēgtajam Pamatlīgumam slēdz vienošanos par termiņnoguldījuma izvietošanu.
  • Iesniedzot vienošanos, klientam jāaizpilda Pamatlīguma 1.pielikuma "Vienošanās par Noguldījuma izvietošanu" veidlapa, kur norāda nepieciešamo informāciju un darījuma detaļas, piemēram, klienta budžeta līdzekļi, pašvaldības kontu Valsts kasē, no kura tiks ieskaitīti līdzekļi Valsts kases noguldījuma kontā, un citu darījuma noformēšanai nepieciešamo informāciju - vēlamais termiņnoguldījuma sākuma un beigu datums. Vēstulei pievieno līdzekļu ieguldīšanu pamatojošu dokumentu, piemēram, klienta konta izdruku, kas apliecina, ka līdzekļi ir pašvaldības budžeta līdzekļi

Konsultācijas par ieguldījumu veikšanu var saņemt, zvanot pa tālruni 67094388 vai 67094325 vai sūtot e-pastu frd@kase.gov.lv.