Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Būtiskums

Izveidots : 16.01.2019. Atjaunots: 24.07.2023.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.87 un Nr.652 Valsts kases noteikto būtiskuma līmeni izmanto:

  • iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumiem, izvērtējot kļūdas būtiskumu euro;

Būtiskuma līmeni kļūdu labojumiem pārskata gadā (n) nosaka, ņemot vērā budžeta iestādes “Pārskatā par darbības finansiālajiem rezultātiem” A2.rindā 1.ailē uzrādīto izdevumu kopsummu iepriekšējā pārskata gadā (n-1).

Līdz iepriekšējā gada pārskata parakstīšanai piemēro iepriekšējā pārskata gadā noteikto būtiskuma līmeni.

Būtiskuma līmeni piemēro katrai kļūdai (piemēram, aktīvam noteikta nepareiza sākotnējā vērtība) un pēc ekonomiskās būtības vienādu kļūdu kopsummai (piemēram, kontu grupai norādīta nepareiza nolietojuma likme). Pārskata gada beigās izvērtē un summē vienveidīgu kļūdu labojumus, piemērojot būtiskumu, kas aprēķināts, izmantojot iepriekšējā gada pārskatu.

  • konsolidētajā gada pārskatā iekļaujamu koriģējošu un nekoriģējošu notikumu pēc bilances datuma izvērtēšanai;

Būtiskuma līmeni pārskata gadam (n) nosaka, ņemot vērā budžeta iestādes “Pārskatā par darbības finansiālajiem rezultātiem” A2.rindā 1.ailē uzrādīto izdevumu kopsummu iepriekšējā pārskata gadā (n-1).

  • gada pārskata un konsolidētā gada pārskata posteņu izmaiņu skaidrojumiem.

Būtiskuma līmeni pārskata gadam (n) nosaka, ņemot vērā budžeta iestādes “Pārskatā par darbības finansiālajiem rezultātiem” A2.rindā 1.ailē uzrādīto izdevumu kopsummu iepriekšējā pārskata gadā (n-1).

Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata posteņu izmaiņu skaidrojumus sniedz, ja posteņa izmaiņas ir lielākas vai vienādas par 10% un noteikto būtiskuma līmeni finanšu pārskata skaidrojumiem.

 

Būtiskuma līmeni aktualizē katru gadu.

 

Ja pārskata gadā (n) notiek iestāžu reorganizācija, tad:

  • no jauna izveidotai iestādei pārskata gadā (n) būtiskuma līmenis ir 0;
  • apvienotām iestādēm pārskata gadā (n) būtiskuma līmeni nosaka, summējot apvienoto iestāžu "Pārskatā par darbības finansiālajiem rezultātiem" A2.rindā 1.ailē norādītos izdevumus iepriekšējā gadā (n-1).