Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Maksājumu karšu pieņemšana

Izveidots : 19.01.2018. Atjaunots: 04.06.2024.

Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojums nodrošina iespēju klientu (izņemot zvērinātu tiesu izpildītāju, komersantu, biedrību un nodibinājumu) sniegto pakalpojumu apmaksai izmantot VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro maksājumu kartes maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā (piemēram, elektronisko pakalpojumu portālā).

Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojumu Valsts kase nodrošina sadarbībā ar AS Citadele banka no 2023. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim saskaņā ar 2022. gada 15.decembra līgumu Nr. VKI/22/565 (līguma izraksts).

Konsultācijas par pakalpojuma saņemšanas kārtību un lietošanas noteikumiem var saņemt zvanot pa tālruņiem 67094296, 67094368 vai sūtot e-pastu pos@kase.gov.lv.

Valsts kase pakalpojumus sniedz attālināti.

Aicinām izmantot pakalpojumu, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA .

  • Klientam nekavējoties rakstiski jāsniedz informāciju Valsts kasei ja mainās iestādes vai tirgotāja rekvizīti un pilnvarotais pārstāvis, sūtot informāciju uz e-pastu pos@kase.gov.lv vai Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA.
  • Darījumus, kas veikti ar maksājumu kartēm, jāatgriež maksātājam saskaņā ar Darījumu atmaksas kārtību, kas noteikta Patapinājuma līgumā. Darījumu atmaksas procedūru reglamentē starptautisko Karšu organizāciju (VISA International un MasterCard International) noteikumi, kas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir saistoši maksājumu pakalpojumu sniedzējam kā Karšu pieņēmējbankai.

Darījumu atmaksas Infografika šeit

Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Klients iesniedz Valsts kasē datorrakstā aizpildītu un parakstītu A formu - Pieteikumu līguma noslēgšanai un B formu - Pieteikumu Tirgotāja identifikatora izveidošanai/atteikšanai un POS termināļu uzstādīšanai/atteikšanai.

2. Klients aizpilda pakalpojumu klasifikatoru un elektroniskā formā (neparakstītu) nosūta uz e-pastu pos@kase.gov.lv (e-pastā jānorāda kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs). Klasifikatorā jānorāda visa nepieciešamā informācija par Iestādi, struktūrvienību un tās sniegtajiem pakalpojumiem.

3. Valsts kase izskata klienta iesniegtās A formu / B formu un saskaņotas nosūta AS Citadele bankai.

4. AS Citadele banka sagatvo un parakstītus līgumus nosūta klientam uz A formā norādīto e-pasta adresi. Klients pēc līguma saņemšanas elektroniski paraksta to un nosūta AS Citadele bankai uz e-pasta adresi.

5. Valsts kase apstrādā saņemtā pakalpojumu klasifikatora datus, sagatavo POS termināļu pakalpojumu klasifikatora datu kopsavilkumu un nosūta to klientam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Klients pārbauda kopsavilkumā norādīto informāciju un tās apstiprināšanas gadījumā sūta Valsts kasei elektroniski parakstītu kopsavilkumu uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA vai e-pastu pos@kase.gov.lv, ja klientam nav pienākuma lietot oficiālo elektronisko adresi.

6. Valsts kase pēc parakstīta kopsavilkuma saņemšanas nosūta informāciju Karšu apstrādes centram pakalpojumu klasifikatora uzstādīšanai POS termināļos.

7. Karšu apstrādes centrs sazinās ar klientu un vienojas par POS termināļu uzstādīšanas un darbinieku apmācības laiku.

8. Karšu apstrādes centrs, uzstādot POS termināli klienta pieteikumā norādītajā Pakalpojuma sniegšanas vietā, izsniedz klientam “Karšu pieņemšanas instrukciju”, iesniedz klienta pilnvarotajam pārstāvim parakstīšanai POS termināļa pieņemšanas – nodošanas aktu par katru uzstādītā POS termināļa vienību, veic POS termināļa darbības pārbaudes – veic kontrolpirkumu, veic klienta pilnvaroto darbinieku apmācību darbam ar POS termināli, pēc mācībām parakstot atbilstošu POS termināļu apmācību aktu un izsniedz uzlīmes par maksājumu kartēm, kādas tiek pieņemtas apmaksai par Pakalpojumu.

Dokumentus Valsts kasē var iesniegt elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA vai e-pastu pos@kase.gov.lv, ja klientam nav pienākuma lietot oficiālo elektronisko adresi. Vienā elektroniski parakstītā dokumentā drīkst iekļaut tikai vienu elektroniski parakstītu dokumentu. Ja paredzēts iesniegt vairākus dokumentus, katrs dokuments jānoformē kā atsevišķi parakstāma elektroniskā pakotne.

 

POS termināļa darba vietas sagatavošanas prasības

1. Terminālis jāuzstāda sausā vietā, kura ir pasargāta no nejaušas dažādu šķidrumu nokļūšanas uz POS termināļa virsmas vai tā iekšienē.

2. Termināļa uzstādīšanas vietas tuvumā nedrīkst atrasties augsta sprieguma ierīces vai ierīces, kas rada magnētisko lauku un ietekmē POS termināļa darbību.

3. Terminālis jāuzstāda vietā, kur notiek norēķini par precēm vai pakalpojumiem, naudas operācijas.

4. Karšu apstrādes centrs uzstāda termināli tikai tad, kad uzstādīšanas vietā ir nodrošināta elektrības un stabila sakaru darbība.

5. Lai termināli varētu pieslēgt pie interneta un elektrības līnijām, nepieciešams nodrošināt:

  • pastāvīgu interneta pieslēgumu (var būt gan statiskā, gan dinamiskā IP adrese);
  • brīvu pieeju uz šādiem portiem: 18004; 11760; 57173; 21405; 27172; 11405; 17171; 41405; 41405; 11709 un šādām IP adresēm: 195.160.171.96; 195.160.171.117; 195.160.171.168;
  • pietiekama garuma interneta kabeli (parasts datora kabelis ar konektoru RJ45),~220 V sprieguma tīkla kontaktligzdu ar zemējumu ne tālāk kā 3 metrus no paredzamās termināļa atrašanās vietas.

6. Lai varētu uzstādīt integrēto POS termināli, nepieciešams bezvadu interneta maršrutētājs (rūteris) ar pastāvīgu interneta pieslēgumu. Jābūt brīvai pieejai iepriekš minētajiem portiem, IP adresēm. Kontaktinformācija jautājumiem: pos.lv@wordline.com vai Wordline klientu atbalsta diennakts tālrunis 67092539.

7.Lai varētu uzstādīt mobilo POS termināli ar Wi-Fi sakariem, nepieciešams bezvadu interneta maršrutētājs (rūteris) ar pastāvīgu interneta pieslēgumu. Jābūt brīvai pieejai iepriekš minētajiem portiem, IP adresēm.

8. Lai varētu uzstādīt mobilo POS termināli ar GPRS sakariem, nepieciešams pasūtīt telekomunikāciju operatoram (LMT, Tele2, Bite) SIM karti ar šādiem parametriem:

  • jābūt noteikta veida pieslēgumam – LMT un Tele2 – „M2M”, Bite – „GPRS internets”;
  • jābūt atslēgtai PIN pieprasīšanai;
  • jābūt labam zonas pārklājumam.
 

A forma - Pieteikums līguma noslēgšanai

B forma - Pieteikums Tirgotāja identifikatora izveidošanai/atteikšanai un POS termināļu uzstādīšanai/atteikšanai

Pakalpojumu klasifikators

ISO standarts 3166 - pilsētas/novada kodi

Darījumu atmaksas iesniegums