Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Euro ieviešana

Izveidots : 28.06.2017. Atjaunots: 21.09.2017.

Valsts kase sniedz skaidrojumu par Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (turpmāk – MK noteikumu Nr.1486) 200.4 punkta piemērošanu.

MK noteikumi Nr.1486 nosaka: „200.4 Budžeta iestādes pēc 2013.gada pārskata iesniegšanas atbilstoši budžeta un finanšu jomas normatīvajiem aktiem koriģē grāmatvedības kontu un to veidojošo uzskaites vienību atlikumus 2014.gada sākumā par starpību, kas, konvertējot latus uz euro, radusies starp 2013.gada pārskatā norādītajiem grāmatvedības kontu un to veidojošo uzskaites vienību atlikumiem un faktiskajiem grāmatvedības kontu un to veidojošo uzskaites vienību atlikumiem, un atzīst no euro ieviešanas gūtos finanšu ieņēmumus vai izdevumus. Līdz 2014.gada 31.decembrim korekcijas grāmatojumu reversē.”

Konts (reģistrs) atbilstoši MK noteikumu Nr.1486 pielikumam ir zemākā līmeņa konts, piemēram, ar četrām zīmēm – 1121, 1241.

Faktiskie grāmatvedības uzskaites zemākā līmeņa kontu dati apaļās summās ir vienādi ar gada pārskata pielikumos norādītajiem kontu atlikumiem. Tādas vērtības, kuras gada pārskatā aprēķina, piemēram, kontu grupu līmeņi, pamatlīdzekļu atlikusī vērtība vai debitoru neto vērtība, var neatbilst ar centralizēti pārrēķinātajiem datiem uz gada sākumu ePārskatos.

Lai izvērtētu, vai konta kopsumma atbilst pārrēķinātajiem gada pārskata sākuma datiem, nepieciešams grāmatvedības uzskaites datus noapaļot līdz pilniem euro, tad veikt salīdzināšanu ar ePārskatu datiem. Ja dati pilnos euro ir vienādi, grāmatojumus neveic. Ja dati pilnos euro atšķiras no pārrēķinātajiem datiem, veic grāmatojumu, koriģējot konta atlikuma pārrēķinu grāmatvedībā tā, lai, to noapaļojot, tas atbilstu noapaļotiem gada pārskata datiem, un pēc tam to reversē (02.01.2014.-30.12.2014.).

Grāmatvedības uzskaites datiem institucionālo sektoru iedalījumā (piem., debitori, kreditori) var nesakrists ar perioda sākuma atlikumiem gada pārskatā.

2014.gada finanšu pārskata skaidrojumā lūdzam sniegt informāciju par pirmā līmeņa grāmatvedības kontu (piem., 1000., 2000, utt.) vērtības atšķirību ar pārrēķinātajiem gada pārskata sākuma datiem pirmā līmeņa kontu grupā.

 

Prezentācija "Grāmatvedības uzskaite pārejas periodā no latiem uz euro"