Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Publiskām personām

Izveidots : 21.07.2017. Atjaunots: 04.04.2024.

Klientu grupas:

 • Valsts budžeta iestādes (ministrijas, citas centrālās valsts iestādes, to padotības iestādes);
 • No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un to padotības iestādes, budžeta nefinansētas iestādes (saīsināti ­– APP un BNI);
 • Pašvaldības un to padotības iestādes (saīsināti – Pašvaldības).

Kontu veidi:

 • Budžeta izdevumu konti – pamatbudžeta un speciālā budžeta asignējumu saņemšanai un izdevumu veikšanai;
 • Ziedojumu konti – ziedojumu un dāvinājumu saņemšanai un izdevumu veikšanai (netiek atvērts APP);
 • Programmu atlikumu konti – pamatbudžeta programmu atlikumu (pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzība) uzskaitei līdz to ieplānošanai budžetā;
 • Neplānoto līdzekļu konti – budžetā neplānoto līdzekļu uzskaitei līdz to ieplānošanai budžetā;
 • Deponēto līdzekļu konti – līdzekļu uzskaitei, kurus nevar attiecināt uz budžeta iestādes saimniecisko darbību un kas ieskaitīti Valsts kasē atvērtajā deponēto līdzekļu kontā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā drošības nauda, pansionātos dzīvojošo deponētās pensijas, aizturētām personām līdz tiesas lēmumam atsavinātie līdzekļi, ieslodzīto personu personīgā nauda un tamlīdzīgi;
 • Norēķinu konti – valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai, aizdevuma saņemšanai un atmaksai, kā arī pašvaldību pašu līdzekļiem.

Pieteikumu par konta atvēršanu vai slēgšanu iesniedz Valsts kasei – elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA.

Valsts kase pakalpojumus sniedz attālināti.

Aicinām izmantot pakalpojumu, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA.

 
Lai atvērtu kontu, klientam jāiesniedz Pieteikums par konta atvēršanu.
 
Budžeta izdevumu konti tiek atvērti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtību.

 

Valsts kase 3 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas atver kontu un nosūta klientam informāciju uz pieteikumā norādīto kontaktpersonas e-pasta adresi.

Pieteikums par konta atvēršanu

 

 

Lai slēgtu kontu, klientam jāiesniedz Pieteikums par konta slēgšanu.

Budžeta izdevumu konti tiek slēgti saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību vai uz Pieteikuma pamata, ja iestāde tiek likvidēta vai reorganizēta gada ietvaros.

Valsts kase 3 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas slēdz kontu (ja konta atlikums 0,00). Ja kontā ir līdzekļu atlikums, pieteikumā aizpilda sadaļu “Informācija par pārgrāmatošanu” (sk. instrukciju).

Kontu slēgšana neatbrīvo klientu no saistību, kas izriet no maksājumu pakalpojumu lietošanas, pilnīgas izpildes.

Pieteikums par konta slēgšanu

 

 
Kontam var mainīt izmantošanas mērķi (nosaukumu). Lai nomainītu kontam piesaistīto nosaukumu, jāsūta informācija brīvā formā uz e-pastu ekase@kase.gov.lv, norādot:
 • iestādes nosaukumu un reģistrācijas numuru;
 • esošā konta numuru, kam nepieciešams mainīt izmantošanas mērķa (projekta, pasākuma) nosaukumu;
 • jauno nosaukumu;
 • pamatojumu.

Par iespēju mainīt konta izmantošanas mērķi lūdzam konsultēties zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv.

Valsts budžeta iestādes

Valsts budžeta iestādēm nepieciešamības gadījumā ir iespējams mainīt konta izmantošanas mērķi ziedojumu kontiem, programmu atlikumu kontiem, neplānoto līdzekļu kontiem un deponēto līdzekļu kontiem.

APP,  BNI un pašvaldības

Beidzoties projektam vai pasākumam, atvērto kontu jāslēdz vai arī to var izmantot citam projektam vai pasākumam, ja finansējuma devējs neiebilst, ka tiek izmantots esošs konts, kā arī ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

2022.gada 3.novembrī stājas spēkā grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību 27.panta ceturtajā daļā, kas neparedz APP iespēju atvērt kontu un turēt savus naudas līdzekļus, kuri nav saņemti no valsts budžeta, kontā Valsts kasē. Esošos kontus APP var izmantot līdz 2023. gada 30. jūnijam (jāslēdz līdz šim datumam).

 • Valsts kase līdz kārtējā saimnieciskā gada 1. janvārim aprēķina uz nākamo saimniecisko gadu pārceļamo pamatbudžeta programmas (apakšprogrammas) atlikumu (kontā LVxxTREL2xxxxxxxxxxxx) un automātiski to ieskaita deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē, kas atvērts atbilstošās programmas (apakšprogrammas) atlikuma uzskaitei līdz tā ieplānošanai budžetā;
 • Atlikuma aprēķins tiek veikts atbilstoši MK noteikumos Nr.1220 “Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība” noteiktajam aprēķināšanas algoritmam;
 • Pēc atlikuma ieplānošanas budžetā, budžeta izpildītājs veic iekšējo maksājumu eKasē par līdzekļu pārgrāmatošanu no atlikuma uzskaites konta (LVxxTREL8xxxxxxxxxxxx) uz pamatbudžeta izdevumu kontu (LVxxTREL2xxxxxxxxxxxx) piemērojot atbilstošus finansēšanas klasifikācijas kodus (no F21010020X, uz F21010010X);
 • Ja budžeta izpildītājam nav atvērts deponēto līdzekļu konts attiecīgās programmas (apakšprogrammas) atlikuma uzskaitei, Valsts kase ieskaita programmas atlikumu kārtējam saimnieciskajam gadam atvērtajā valsts pamatbudžeta izdevumu kontā;
 • Dokumentā “Klasifikācijas kodu piemērošana” doti ieteikumi klasifikācijas kodu piemērošanai maksājumiem no pamatbudžeta izdevumu konta vai programmas, apakšprogrammas atlikuma uzskaites konta, no atlikuma, kas pārcelts no iepriekšējā saimnieciskā gada, un ieskaitāms budžetā (tajā skaitā kā slēdzamo asignējumu korekcija) vai atmaksājams maksātājam.
Klasifikācijas kodu piemērošana

 

 • Informācija par klasifikācijas kodu piemērošanu veicot atmaksas valsts budžetā skatāma Finanšu ministrijas mājaslapā www.fm.gov.lv sadaļā "Valsts budžets / Metodika / Metodiskie skaidrojumi un shēmas" (Skaidrojošs materiāls par klasifikācijas kodu piemērošanu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai veiktajiem maksājumiem projektu īstenotājiem un pēc tam veiktām dažāda veida atmaksām);
 • Dokumentā "Kontu saraksts" iekļauti valsts budžeta ieņēmumu konti, kuri Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnes sarakstā nav publicēti, jo tajos iemaksas veic tikai valsts budžeta iestādes (pārskaita ieņēmumus (atlikumus), kas radušies budžeta izpildes procesā);
 • Dokumentā "Nenodokļu kontu atbilstības saraksts" norādīti nenodokļu ieņēmumu konti, kuros no 2024. gada 1. janvāra nenodokļu maksājumu administrējošās institūcijas veic nenodokļu maksājumu ieskaitīšanu;
 • Dokumentā "Metodiskie ieteikumi (vadlīnijas) nenodokļu ieņēmumiem" ir iekļauti metodiskie ieteikumi (vadlīnijas) par nenodokļu maksājumu budžetā ieskaitīšanas un atmaksāšanas kārtību;
 • Dokumentā "Metodiskie ieteikumi valsts kustamās mantas izsoles gadījumā" ir iekļauti ieteikumi valsts budžeta iestādēm par klasifikācijas kodu piemērošanu valsts kustamās mantas izsoles gadījumā.
Kontu saraksts (no 01.01.2024.)
Nenodokļu kontu atbilstības saraksts (no 01.01.2024.)
Metodiskie ieteikumi (vadlīnijas) nenodokļu administrēšanā (no 01.01.2024.)
Prezentācija par nenodokļu ieskaitīšanas valsts pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksas kārtību no 01.01.2024.
Metodiskie ieteikumi valsts kustamās mantas izsoles gadījumā