Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2002.gada pārskats

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 28.06.2017.
Valsts kopbudžets
 

Vispārējs raksturojums Latvijas Republikas 2002.gada pārskatam par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Pārskats par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 2002.gadā

Skaidrojums pārskatam par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 2002.gadā

2002.gada valsts budžeta konsolidācija (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2002.gadā

Skaidrojums valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam 2002.gadā

Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2002.gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2002.gadā

Informācija par valsts budžeta iestāžu debitoru - kreditoru parādu saistībām 2002.gadā

Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoru - kreditoru parādu saistībām 2002.gadā

Valsts budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Valsts budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2002.gada kustības pārskats

Valsts budžeta iestāžu līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā 2002.gada kustības pārskats

Pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2002.gada kustības pārskats

Pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā 2002.gada kustības pārskats

Valsts budžeta finanšu bilance 2002.gadā

Skaidrojums valsts budžeta finanšu bilancei 2002.gadā

Valsts parāda saistību pārskats (1999., 2000., 2001. un 2002.gadā)

Valsts ārējā parāda 2002.gada pārskats

Pārskats par valsts aizdevumiem 2002.gadā

Pārskats par latu aizdevumiem pašvaldībām 2002.gadā

Pārskats par latu aizdevumiem speciālajam budžetam 2002.gadā

Pārskats par saņemto aizdevumu tālākaizdevumiem uzņēmējsabiedrībām 2002.gadā

Pārskats par A/S Latvijas Unibankas sliktajiem kredītiem 2002.gadā

Pārskats par A/S Latvijas Krājbanka sliktajiem kredītiem 2002.gadā

Pārskats par latu aizdevumiem uzņēmējsabiedrībām 2002.gadā

Pārskats par VAS "Latvijas gāze" debitoru parādu atmaksām 2002.gadā

Pārskats par valsts saņemto aizdevumu tālākaizdevumiem pašvaldībām 2002.gadā

Pārskats par valsts saņemto aizdevumu tālākaizdevumiem speciālajam budžetam 2002.gadā

Pārskats par valsts saņemto dāvinājumu tālākaizdevumiem pašvaldībām 2002.gadā

Pārskats par valsts saņemto aizdevumu tālākaizdevumiem pamatbudžetam 2002.gadā

Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2002.gadā

Izziņa par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu atlikumiem 2002.gada 31.decembrī

Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze (2002. - 2006.gadam)

Valsts izsniegto galvojumu 2002.gada pārskats

Valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz 2002.gada 31.decembri

Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2002.gada 31.decembri

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2002.gadam

Valsts budžeta izpilde
 

Valsts budžeta ieņēmumi 2002.gadā

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām, apakšprogrammām 2002.gadā

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2002.gadā

Valsts pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pēc valdības funkcijām

Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 2002.gadā

Pārskats par valsts budžeta aizdevumiem un atmaksām Finanšu ministrijas 05.04.00.apakšprogramma (2002.gads)

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām, apakšprogrammām 2002.gadā

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2002.gadā

Valsts speciālā budžeta izdevumu kopsavilkums pēc valdības funkcijām

Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi

Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pa programmām, apakšprogrammām 2002.gadā

Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2002.gadā

Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi pēc valdības funkcijām

Valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas  organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētie ieņēmumi un izdevumi 2002.gadā

Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ministriju un citu centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limiti 2003., 2004.gadam un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā

Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ministriju un citu centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limiti 2003., 2004.gadam un turpmākajiem gadiem valsts speciālajā budžetā

Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumi 2002., 2003. un 2004.gadā

Programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" izpilde 2002.gadā