Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Jautājumi un atbildes sākot ar 2019.gadu

Izveidots : 12.04.2019. Atjaunots: 09.02.2021.

Valsts stratēģisko rezervju sadale

Jautājums:
Pašvaldība saņēmusi no valsts iestādēm (Nacionālā veselības dienesta, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta uc.) respiratorus un sejas maskas saistībā ar COVID-19 pandēmiju, ko savukārt pēc saņemšanas daļu nodod bez atlīdzības tālāk citām pašvaldībām. Valsts iestādes nodod materiālus no konta 2150 “Stratēģiskās valsts rezerves”. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.87 345. un 349. punktu, pašvaldībai, kura saņem aktīvus jāņem uzskaitē tajā uzskaites kontā no kura ir saņemts.
Pirmā pašvaldība saņemot no valsts iestādēm šos krājumus savā uzskaitē uzņem tajā pašā kontā no kura saņem - šajā gadījuma 2150 “Stratēģiskās rezerves”, bet pēc tam pie sevis, savā grāmatvedībā pārklasificē uz atbilstošo pašvaldības krājumu kontu (pēc būtības) un no šī konta tad nodod tālāk attiecīgi citām pašvaldībām? Gada beigās Valsts kases pārskatu sistēmā tiks veikta savstarpējo darījumu salīdzināšanās- pašvaldība salīdzinoties ar valsts iestādi no kuras saņēma šos krājumus salīdzināsies ar kontu 2150 “ Stratēģiskās rezerves”, bet tālāk nododot citai pašvaldībai salīdzināsies ar krājumu kontu?

Atbilde:
Budžeta iestādes savstarpēji saņemot un nododot aktīvus piemēro MK noteikumu Nr.87 2.18. sadaļā noteiktās prasības.
Saņemtos aktīvus atzīst tajā pašā grāmatvedības kontā, kurā to uzskaitījusi budžeta iestāde, kura aktīvu nodeva (izņemot Speciālo militāro inventāru (MK 87 349.punkts)).
Pēc saņemšanas aktīvus pārklasificē pēc ekonomiskās būtības atbilstošā grāmatvedības uzskaites kontā saskaņā ar budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites kārtībā noteiktajām prasībām.
Jūsu aprakstītajā gadījumā pašvaldība izvērtē no Nacionālā veselības dienesta, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta un citām iestādēm saņemto aktīvu klasifikāciju un, ja nepieciešams, pārklasificē citā grāmatvedības kontā (piemēram, 2119 “Pārējie materiāli”). Arī pašvaldība, kas saņem tālāk aktīvus no citas pašvaldības, izvērtē saņemto aktīvu klasifikāciju.
Sagatavojot 2020.gada pārskatu budžeta iestādes savstarpēji saskaņo veiktos darījumus un norēķinu atlikumus.

Avansa maksājumu dzēšana

 

Ņemot vērā COVID-19 pandēmijas izraisīto ārkārtas situāciju Latvijā un pasaulē, kā arī citu iemeslu dēļ, samaksātos avansa maksājumus, piemēram, par lidojumiem, viesnīcu pakalpojumiem, kuri nav atgūstami, noraksta kontā “8631 Izdevumi no prasību norakstīšanas”.

Skaidrojumi darījumu uzskaitei 2019.gadā