Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

PL klasificēšana grāmatvedības uzskaites kontos

Izveidots : 28.06.2017.

Par pamatlīdzekļu klasifikāciju

 

Atsaucoties uz sekojošiem budžetu iestāžu jautājumiem par pamatlīdzekļu klasifikāciju:

  1. kurā grāmatvedības kontā uzskaitīt mūzikas instrumentus, sporta inventāru, tajā skaitā trenažieri, kas ir pilsētas domes uzskaitē;
  2. kurā grāmatvedības kontā uzskaitīt garāžas un pilsētas autobusu pieturvietas;

Valsts kase savas kompetences ietvaros izsaka šādu viedokli.

 

Pašvaldība, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1486) izstrādā un apstiprina pašvaldības specifikai atbilstošu vienotu grāmatvedības uzskaites kārtību un kontu plānu, ko ievēro visas finanšu pārskatu konsolidācijā iesaistītās iestādes, tātad – visas padotības iestādes.

Lai pareizi veiktu aktīvu klasifikāciju grāmatvedības kontos, iestāde izvērtē katra aktīva iegādes / izveidošanas mērķi – vai tas ir tieši paredzēts iestādes funkciju nodrošināšanai (saimnieciskās darbības veikšanai), pielietojamību, vērtību un lietderīgo lietošanas laiku atbilstoši aktuāliem normatīviem regulējumiem. Viena veida aktīvus ar vienādām funkcijām uzskaita vienā grāmatvedības kontā iestādēs ar vienādām funkcijām, t.i., visas mūzikas skolas mūzikas instrumentu uzskaitē piemēro vienu un to pašu grāmatvedības kontu.

Piemēram: mūzikas instrumentu, sporta inventāra, tajā skaitā trenažiera uzskaite.

Mūzikas skolas, sporta skolas un kultūras iestādes šo objektu uzskaitei lieto grāmatvedības kontu 1232 Saimniecības pamatlīdzekļi. Šajā kontā uzskaita pamatlīdzekļus, kurus izmanto budžeta iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Savukārt domē esošu trenažieri uzskaita grāmatvedības kontā 1239 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi. Šajā gadījumā trenažieris nav nepieciešams domes pamatfunkciju veikšanai, t.i., saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

            Par garāžas un pilsētu autobusu pieturvietu uzskaiti.

Pirms šo objektu iekļaušanas grāmatvedības uzskaitē, papildus iepriekš minētam, iesakām iepazīties ar minēto objektu tehnisko specifikāciju, lai noteiktu (1) vai objekts klasificējams kā nekustams vai kustams īpašums, (2) vai objekts ir / nav atdalāms, (3) vai objektam var noteikt atsevišķu uzskaites vērtību un  (4) vai objekta lietderīgais lietošanas laiks ir atšķirīgs no pārējā objekta lietderīgā lietošanas laika. Pamatojoties uz iegūto informāciju un MK noteikumos Nr. 1486 sniegtiem norādījumiem par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti nosaka ilgtermiņa ieguldījuma uzskaitei atbilstošo grāmatvedības kontu.

Nosakot grāmatvedības uzskaites kontus ilgtermiņa ieguldījumiem, iesakām izmantot MK noteikumos Nr. 1486 un to pielikumos sniegtos grāmatvedības kontu aprakstus.