Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Darbības stratēģija

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 28.08.2023.

Valsts kase atbilstoši normatīvajam regulējumam, Likuma par budžetu un finanšu vadību noteiktā deleģējuma un Valsts kases nolikumā noteikto funkciju un uzdevumu realizēšanai to izpildei plānotā finansējuma apmērā ir izstrādājusi Valsts kases darbības stratēģiju 2023.-2026. gadam (turpmāk – Stratēģija) – vidēja termiņa plānošanas un vadības dokumentu.

Stratēģijas izstrādes gaitā veikta analīze par Valsts kases ilgtspējas principiem un virzieniem jaunajam stratēģijas periodam, iekļaujot tajā uz ilgtspēju vērstus stratēģiskos mērķus un rezultatīvos rādītājus.

Jaunajā stratēģijas periodā Valsts kases darbība fokusēsies:

  • ilgtspējīgas attīstības principos;
  • modernos pakalpojumos un tehnoloģijās;
  • procesu tālākā digitālā transformēšanā;

 

Līdzšinējie darbības virzieni pārstrukurēti četrās darbības prioritātēs, nosakot to mērķus un rezultātus:

  • Ilgtspējīga pamatdarbība – Valsts kase, plānojot pakalpojumu un funkciju attīstību, būtisku lomu piešķirs ilgtspējas aspektiem;

  • Digitālā transformācija un klienti – Valsts kase turpinās digitālo transformāciju gan tās pamatprocesos, gan pakalpojumos klientiem, veicinot digitālā brieduma pakāpes pieaugumu;

  • Efektivitāte un dati – Valsts kase nepārtraukti attīstās, lai realizētu gan pašu iniciētos attīstības projektus, gan nozares un Eiropas Savienības arvien mainīgās vides prasības uz pakalpojumiem, tehnoloģijām un informācijas drošību;

  • Inovācija un korporatīvā pārvaldība – labas korporatīvās pārvaldības principi ir būtisks pamats sekmīgai Valsts kases darbībai: iekšējās kontroles sistēma, kvalitātes vadības sistēmas procesu un procedūru apraksti, integrēta risku vadība un iekšējā audita loma, augstas prasības iekšējās kultūras un ētikas kodeksa ievērošanai un vadības reaģēšana uz to pārkāpumiem. Valsts kase veidos vidi, lai rosinātu darbiniekus proaktīvi sekot līdzi gan nozares, gan tehnoloģiju attīstībai.