Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Atveseļošanas fonda reformu pasākumi un investīciju projekts

Izveidots : 26.09.2023. Atjaunots: 08.07.2024.

 

Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Latvijas Atveseļošanas fonda (turpmāk – AF) plānu apstiprināja 2021. gada 22. jūnijā Eiropas Komisija un 13.jūlijā ES Padome Ekonomikas un finanšu jautājumos (ECOFIN). Latvijai apstiprinātais AF finansējuma apjoms ir 1,82 miljardi eiro, kas būs pieejams līdz 2026. gada 31. augustam.

Latvija AF plāna īstenošanai ir izvēlējusies 6 komponentes:

1. Klimata pārmaiņas un ilgtspēja;

2. Digitālā transformācija;

3. Nevienlīdzības mazināšana;

4. Veselība;

5. Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma;

6. Likuma vara.

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 “Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana”.

Projekta mērķis: izveidot centralizētu platformu grāmatvedības, personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības jomā valsts tiešās pārvaldes iestādēm, lai veicinātu efektivitāti, digitālo transformāciju un valsts līdzekļu optimizāciju.

Projekta īstenošanas termiņš: 2026. gada I. ceturksnis

Projekta finansējums: kopējais attiecināmais finansējums ir 15 739 080 eiro, t.sk. AF finansējums – 13 440 000 eiro un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai ne vairāk kā 2 299 080 eiro.

Projekta īstenotājs (finansējuma saņēmējs): Valsts kase. Valsts kase projektu īstenos sadarbībā ar šādām iestādēm (sadarbības partneriem): Finanšu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Veselības ministrija un Zemkopības ministrija. Valsts kase iesaista arī citas interesētās puses, kas būs topošie centralizētās platformas lietotāji.

Projekta rezultāti:

- izveidota vienota, centralizēta valsts pārvaldes platforma grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības jomā;

- pilnveidoti normatīvie akti un instrukcijas procesu standartizācijas nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai Vienoto pakalpojumu centrā;

- uzsākta resoru pārņemšana centralizētajā platformā.

 

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Centralizētais risinājums nodrošinās tikai finanšu uzskaites centralizāciju, kā ir ar citiem moduļiem, pamatlīdzekļi, noliktavas, personāla modulis u.c.

Tiks nodrošināts centralizēts grāmatvedības un personāla lietvedības risinājums, izmantojot nepieciešamās funkcionalitātes Horizon un darbinieku pašapkalpošanās portāla HoP, tai skaitā personāla, pamatlīdzekļu, autotransporta u.c. moduļus, lai novērstu šā brīža atšķirīgo digitalizācijas līmeni resoros. 

2. Kā tiks risināta sistēmas integrācija ar citām programmām, piem., inventarizācijas rīka Timesaving izmantošana?

Resoru centralizācijas projektos ar resoru pārstāvjiem tiks vērtētas esošās integrācijas, lai nezaudētu būtiskus biznesa procesu atbalstus – t.i., nepieciešamības gadījumā veicot integrāciju pārbūvi.

3. Vai racionālāk nebūtu sākt ar procesu vienādošanu, un tikai pēc tam centralizāciju?

Centralizācijas projekta būtiska sastāvdaļa ir vienoto procesu izstrāde. Projekta ietvaros tie tiek izstrādāti, un koprades darbnīcas ar projektā iesaistītajiem resoriem tie tiks analizēti un kopīgi rasts risinājums optimālajiem procesiem.

4. Grāmatvežiem darbnīcas gada pārskatu periodā! Pa kuru laiku?

Darbnīcas ir nepieciešamas, lai kopīgi izstrādātu vienotos procesus, kuri ir nepieciešami tālākajai centralizācijas norisei, tai skaitā centralizētās sistēmas konfigurācijai. Tādēļ ir svarīgi darbu pie procesu izstrādes veikt šā gada beigās, nākamā gada sākumā. Centīsimies procesu darbnīcas plānot pēc iespējas tādā secībā, lai mazāk ietekmētu gada pārskata sagatavošanas procesu. 

5. Kad varētu prognozēt iespēju iepazīties ar procesu aprakstiem (to projektiem)?

Sākot ar 2023. gada novembri tiks uzsāktas procesu standartizācijas darbnīcas. Pirms katras darbnīcas, resoram tiks nosūtīts procesa apraksts, kas tiks izskatīts konkrētajā darbnīcā, izskatīšanai un komentāru sniegšanai.

6. Vai ir zināms, kur atradīsies vienotā pakalpojuma centra telpas, kur strādās grāmatveži?

Lēmums par darba organizāciju vēl nav pieņemts.

7.Vai iestādei tiks piešķirts finansējums 2024.gadā, ja būs nepieciešams ieviest kādu HOP moduli (darba laika uzskaite, komandējuma modulis, materiālie resursi?)

Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlijā rīkojuma Nr. 404 5.punktā noteikts, ka "No 2024. gada 1. janvāra ministrijas un to padotības iestādes finanšu ieguldījumus, kurus paredzēts veikt finanšu grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības, cilvēkresursu vadības, mācību un attīstības informācijas sistēmu pilnveidei vai jaunu risinājumu iegādei, izņemot ikgadējās sistēmu uzturēšanas izmaksas, saskaņo ar Valsts kanceleju un Valsts kasi." 
Pēc grāmatvedības uzskaites centralizācijas vienotajā pakalpojumu centrā (Valsts kasē), centralizētajā grāmatvedības un personāla lietvedības risinājumā tiks nodrošinātas nepieciešamās funkcionalitātes Horizon un darbinieku pašapkalpošanās portāla HoP, tai skaitā komandējuma, materiālo resursu u.c. moduļi.  

8. Kur var redzēt konkrētu centralizācijas plānu pa iestādēm?

Resoru centralizācija uz Vienoto pakalpojumu centru