Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Maksājumi

Izveidots : 11.04.2017. Atjaunots: 16.11.2021.

Valsts kase klientiem nodrošina maksājumu veikšanu izmantojot ePakalpojumu Maksājumi (eKase).

Nosacījumi maksājumu veikšanai

 • plānojot maksājumu veikšanu, kuru kopsumma attiecīgajā darba dienā pārsniegs 700 000 eiro, vienu darba dienu pirms šo maksājuma rīkojumu iesniegšanas izpildei eKasē (līdz plkst.12.30) jāpiesaka nepieciešamais naudas apjoms;

 • maksājumu ievadei izvēlas formu "Jauns maksājums". Tā ir intuitīva un atbilstoši ievadītajiem datiem automātiski atver nepieciešamos papildlaukus Iekšējam maksājumam*, SEPA maksājumam** vai Ārvalstu valūtas maksājumam***;

 • ja maksājuma valūta atšķiras no maksātāja konta valūtas, Valsts kase, reģistrējot maksājumu izpildei, piemēro Eiropas Centrālās bankas publicēto eiro atsauces kursu, bet, ja tāda nav, izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto attiecīgās valūtas kursu attiecībā pret eiro, kas ir spēkā maksājuma reģistrēšanas dienas sākumā;

 • ja maksātāja konta valūta un maksājuma rīkojuma valūta nav eiro un maksājuma rīkojuma valūta atšķiras no maksātāja konta valūtas, maksājuma izpildei piemēro krosa kursu (cross rate), kas ir spēkā maksājuma reģistrēšanas dienas sākumā.

Maksājumu veidi un to izpildes laiks

*Iekšējais maksājums Starp Valsts kasē atvērtiem kontiem.

Tiek ieskaitīts saņēmēja kontā vienas darbdienas laikā no tā saņemšanas dienas Valsts kasē.

Kārtējā darba dienā pēc plkst.18.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darba dienā.

**SEPA maksājums Vienotā eiro maksājumu telpā (Single Euro Payments Area) nodrošina iespēju visiem patērētājiem, uzņēmumiem un valsts iestādēm neatkarīgi no tā, kurā Eiropas valstī tie atrodas, veikt un saņemt eiro maksājumus gan starp valstīm, gan vienas valsts ietvaros, saskaņā ar vieniem un tiem pašiem galvenajiem nosacījumiem, tiesībām un pienākumiem.

Tiek ieskaitīts saņēmēja kontā vienas darba dienas laikā no tā saņemšanas dienas Valsts kasē.

Kārtējā darba dienā pēc plkst.15.30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darba dienā.

***Ārvalstu maksājums  Ārvalstu valūtā (t.sk. eiro valūtā, ja saņēmēja banka nav SEPA banka) saņēmējam iekšzemē un ārvalstīs.

Kārtējā darba dienā Valsts kasē līdz plkst.15.30 saņemtos maksājumus ES dalībvalsts nacionālajā valūtā dalībvalsts robežās (izņemot SEPA) ieskaita saņēmēja kontā līdz 4 darba dienām.

Kārtējā darba dienā pēc plkst.15.30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darba dienā.

 

Konsultācijas par maksājumu veikšanas kārtību var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv.

 

 

Nodrošinot maksājumu pakalpojumu sniedzēju iekšējo kontroles sistēmu atbilstību ASV finanšu tirgu uzraugošo institūciju standartiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā un lai samazinātu naudas atmazgāšanas riskus, ir noteiktas prasības ASV dolāru maksājumu noformēšanai. Lai mazinātu iespējamību, ka ASV dolāru maksājums tiek aizturēts starpbanku apstrādes procesā, lūdzam, sagatavojot ASV dolāru maksājumu, precīzi ievērot ASV dolāru maksājumiem noteiktās prasības:

 • Lai veiktu ASV dolāru maksājumus, klientam Valsts kasē jāiesniedz maksātāja nosaukums angļu valodā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.  Nosaukumam ir jābūt ne garākam par 35 zīmēm, ieskaitot atstarpes (tuksnis), kā arī jāievēro atļautie simboli (latīņu alfabēta burti bez garuma un mīkstinājuma zīmēm, cipari, atstarpe (tuksnis), punkts, komats, domuzīme). Informāciju jāiesniedz vienu reizi vai gadījumā, ja tiek mainīts iestādes nosaukums;
 • Obligāti jānorāda saņēmēja adrese - valsts, pilsēta, iela, mājas numurs;
 • Saņēmēja nosaukuma un adreses kopējais zīmju skaits nedrīkst pārsniegt 105;
 • Maksājuma mērķis jāaizpilda angļu valodā latīņu alfabēta burtiem. Maksājuma mērķī skaidri jānorāda maksājuma iemesls un pamatojums  (piemēram, For foreign literature books, Invoice No... / Date, Contract No...). Ja nav norādīta minētā informācija, Valsts kase un/vai maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojuma sniedzējs var noraidīt maksājumu vai pieprasīt papildu informāciju tā izpildes nodrošināšanai;
 • Obligāti jānorāda saņēmēja korespondentbanka Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), ja maksājuma saņēmēja banka atrodas ārpus ASV;
 • Maksājumiem uz Amerikas Savienotajām Valstīm ASV dolāros norāda komisijas maksas veidu - komisijas maksu sedz maksātājs vai saņēmējs (saņēmējs - ja starp klientu un sadarbības partneri pastāv tāda vienošanās);
 • Vairāki maksājumi dienā vienam un tam pašam saņēmējam var tikt klasificēti kā aizdomīgi maksājumi;
 • Ja ASV dolāru maksājumā norādītā informācija būs nepilnīga vai neprecīza, maksājumu pakalpojuma sniedzējs vai tā starpnieks var noraidīt maksājumu vai pieprasīt papildu informāciju no maksātāja (Valsts kases), turklāt šajā gadījumā var tikt ieturēta komisijas maksa.
 • Maksājumu Krievijas rubļos (RUB) var veikt tikai uz saņēmēja kontu bankā Krievijā;
 • Maksājuma rīkojums jāaizpilda krievu valodā ar latīņu alfabēta burtiem, izmantojot transliterācijas tabulu;
 • Saņēmēja identifikators un tā pazīme INN vai KIO – INN ir nodokļu maksātāja identifikācijas kods (Krievijas rezidentiem – juridiskām personām tas ir 10 ciparu kods, bet privātpersonām –12 ciparu kods). KIO ir ārzemju organizācijas kods (5 ciparu kods), kas jānorāda, ja saņēmējs nav Krievijas Federācijas rezidents, bet ir ārzemju organizācija, kura ir reģistrēta Krievijas Federācijas Federālajā nodokļu dienestā. Ja maksājuma saņēmējs nav reģistrēts Federālajā nodokļu dienestā, jānorāda saņēmēja bankas INN;
 • Saņēmēja identifikators KPP – KPP ir uzņemšanas uzskaitē iemesla kods (9 ciparu kods), ja tāds ir (piešķirts nodokļu maksātājiem, tai skaitā ārējās ekonomiskās darbības dalībniekiem, nodokļu aģentiem, nodokļu un nodevu, kā arī citu obligāto maksājumu iekasētājiem. Saskaņā ar Krievijas Bankas, Federālā Nodokļu dienesta, Krievijas Federācijas Valsts Muitas komitejas un Krievijas Federācijas Finanšu ministrijas prasībām minētais kods, ja tas ir piešķirts, obligāti jānorāda norēķinu dokumentos, pārskaitot nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Krievijas Federācijas budžetā);
 • Saņēmēja nosaukums – privātpersonām jānorāda uzvārds, vārds un tēva vārds, bet juridiskām personām – uzņēmuma nosaukums un uzņēmējdarbības forma (OOO, OAO, ZAO; individuālam uzņēmējam – IP u.tml.);
 • Iespējams norādīt saņēmēja adresi – valsts, pilsēta, iela, mājas numurs.
 • Saņēmēja nosaukuma un adreses kopējais zīmju skaits nedrīkst pārsniegt 105;
 • Saņēmēja konta numurs – konta numurs nedrīkst saturēt atdalītājus vai tukšuma zīmes (20 cipari);
 • Saņēmēja bankas koda tips – BIK;
 • Saņēmēja bankas kods – BIK vērtība (9 cipari);
 • VO kods – valūtas operāciju kods (5 ciparu kods). Krievijas Centrālās bankas noteikts 5 ciparu kods. Nosakot VO kodu, rezidenta statusu vienmēr nosakiet attiecībā pret Krieviju (piemēram, ja Jūs esat Latvijas iedzīvotājs un veicat pārskaitījumu Krievijas uzņēmumam/ iedzīvotājam, Krievijā Jūs esat nerezidents, bet saņēmējs – rezidents, tātad, Jums jāizvēlas kods no kodu saraksta "Nerezidenta maksājums rezidentam"). Saraksts ar VO kodiem (krievu valodā);
 • KBK kods – KBK ir Krievijas Federācijas budžeta klasifikācijas kods (20 zīmes), jānorāda, ja maksājums paredzēts Krievijas Federācijas budžetam (soda nauda, nodevas u.tml.). Šo informāciju var uzzināt tikai no maksājuma saņēmēja Krievijā;
 • Maksājuma mērķis – obligāti jānorāda detalizēta informācija, precīzs un skaidrs maksājuma mērķis, par kādiem pakalpojumiem vai precēm tiek veikts maksājums, un atbilstoši kādam līgumam, rēķinam – jānorāda numurs, vai norāde “b/n” (bez numura) un datums. Ja pakalpojumam tiek piemērots PVN, jānorāda PVN (NDS) summu un procentu likme Krievijas rubļos, ja nē – jāraksta BEZ NDS. Aizpilda krievu valodā ar latīņu alfabēta burtiem, izmantojot transliterācijas tabulu (piem., “ZA KOMUNALXNIE USLUGI NO2017/31, NDS 18 PROCENT 457.63 RUB, vai “ZA UGOLX ScoT  NO1, BEZ NDS”);
 • Komisijas maksu sedz – maksātājs vai saņēmējs (saņēmējs – ja starp klientu un sadarbības partneri pastāv tāda vienošanās).
 • Maksājumu Baltkrievijas rubļos (BYN) var veikt tikai uz saņēmēja kontu bankā Baltkrievijā;

 • Maksājuma rīkojums jāaizpilda latīņu alfabēta burtiem;

 • Saņēmēja identifikators – jānorāda maksājuma saņēmēja nodokļu maksātāja UNN kods (УНН – учетный номер налогоплательщика); kods sastāv tikai no 9 cipariem un ir jānorāda pazīme UNN;

 • Saņēmējs -  jānorāda precīzs saņēmēja nosaukums, kā arī saņēmēja adrese – pilsēta, iela, mājas numurs;

 • Saņēmēja nosaukuma un adreses kopējais zīmju skaits nedrīkst pārsniegt 105;

 • Saņēmēja konta numurs – konta numurs IBAN formātā (28 zīmes);

 • Saņēmēja bankas koda tips – SWIFT;

 • Saņēmēja bankas kods – SWIFT 11 zīmes;

 • Maksājuma mērķis – obligāti jānorāda detalizēta informācija, precīzs un skaidrs maksājuma mērķis, maksājuma pamatojums, par ko tiek veikts maksājums, detalizēts preces, pakalpojumu vai izpildīto darbu apraksts, preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas laiks, līguma numurs un datums, faktūrrēķina numurs un datums, vai maksājums ir avansa maksājums. Jānorāda, vai maksājums tiek veikts ar NDS (PVN) vai bez. Ja maksājums tiek veikts ar NDS, papildus jānorāda arī NDS summa Baltkrievijas rubļos;

 • Komisijas maksu sedz – maksātājs vai saņēmējs (saņēmējs – ja starp klientu un sadarbības partneri pastāv tāda vienošanās).

Maksājumi uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE)

Saskaņā ar Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) Centrālās Bankas obligātām prasībām par "Maksājuma mērķa koda" (Purpose of Payment Code) norādīšanu neatkarīgi no pārskaitījuma valūtas, maksājuma mērķi aizpilda ievērojot šādus nosacījumus:

 • "Maksājuma mērķa kods" (Purpose of Payment Code) - atbilstošais 3 lielo burtu kods (atrodams AAE Centrālās Bankas mājas lapā (skat.7.nodaļu)), jānorāda maksājuma mērķa sākumā, atdalot no pārējā teksta ar slīpsvītrām;
 • aiz "Maksājuma mērķa koda" jānorāda maksājuma pamatojums, līguma informācija (līguma datums, līguma numurs), cita papildu informācija. Maksājuma mērķa piemērs: /GDI/ Payment for xxxx, DD.MM.GGGG. Contract No.X, Invoice No.X.

Vēršam uzmanību, ka "Maksājuma mērķa kodi" var mainīties pēc AAE Centrālās Bankas rīkojuma.

Maksājumi uz Kanādu (CA) vai Kanādas dolāros (CAD)

Maksājumos, kas tiek veikti uz Kanādas banku kontiem (jebkurā valūtā) vai maksājumos Kanādas dolāros (CAD) uz jebkuru valsti, ir jānorāda saņēmēja adrese - valsts, pilsēta, iela, mājas numurs. Saņēmēja nosaukuma un adreses kopējais zīmju skaits nedrīkst pārsniegt 105 zīmes.